Sanne Siebes, 30 januari 2020

Afwijkende kostenverdeling in de VvE

In sommige splitsingsaktes is een afwijkende kostenverdeling opgenomen. Dit zorgt soms voor verwarring bij de leden van de VvE. Het kan namelijk zo zijn dat bijvoorbeeld een trappenhuis tot de gemeenschappelijke gedeelten en zaken van de VvE behoort, maar dat de kosten voor onderhoud van dat trappenhuis slechts voor rekening van een bepaalde groep van eigenaars komen.

Dit wordt zo geregeld, omdat alleen die eigenaars gebruik maken van het trappenhuis. Dit verandert echter niets aan het feit dat het trappenhuis tot de gemeenschappelijke gedeelten en zaken van de VvE behoort. De vergadering van eigenaars beslist over het trappenhuis en niet, zoals soms gedacht wordt, slechts de eigenaars die op grond van de afwijkende kostenverdeling de kosten voor onderhoud dragen.

Een soortgelijke situatie was aan de orde in een recente procedure bij het Gerechtshof Den Haag. De VvE had in het huishoudelijk reglement vastgelegd dat bepaalde eigenaars zelf, per blok, een begroting voor de onderhoudskosten van het blok op mochten stellen en de hoogte van de voorschotbijdragen voor dat onderhoud mochten vaststellen. Uit de manier waarop het artikel in het huishoudelijk reglement was geformuleerd bleek niet dat de besluiten van de eigenaars van de verschillende blokken over het vaststellen van de (onderhouds-)begroting en de hoogte van de reserveringen voor het onderhoud ter goedkeuring aan de vergadering van eigenaars zouden worden voorgelegd.

Uit de akte van splitsing van de VvE volgt dat het bestuur van de VvE jaarlijks van de gezamenlijke kosten en schulden een begroting opstelt, deze aan de vergadering van eigenaars voorlegt en dat de vergadering de begroting vaststelt en ook bepaalt welk bedrag bij wijze van voorschotbijdrage verschuldigd is. Het Hof oordeelde dan ook dat de bepaling zoals die door deze VvE is opgesteld en vastgelegd in het huishoudelijk regelement nietig is. In het huishoudelijk reglement mogen namelijk geen regelingen worden opgenomen die in strijd zijn met de wet, de splitsingsakte of het splitsingsreglement.

Een (in de splitsingsakte opgenomen) afwijkende kostenverdeling op grond waarvan slechts een bepaalde groep van eigenaars is aangewezen om bepaalde kosten te voldoen, heeft dus niet automatisch tot gevolg dat die eigenaars ook zelfstandig kunnen beslissen over de begroting en de hoogte van de voorschotbijdragen. Alleen de vergadering van eigenaars is bevoegd hier besluiten over te nemen.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Sanne Siebes

chairs
Lees ook

Ontbreken gebruiksovereenkomst; reden om toestemming te weigeren?

Bij het verlenen van toestemming aan een eigenaar om een op-, onder- of aanbouw te realiseren, is het verstandig dat de vergadering van eigenaars van de VvE daar, ...

Lees volledig bericht