Klachtenregeling

Klachtenregeling

Klachtenfunctionarissen: mr. Marnix Nijenhof en mr. Hubert Braakhuis

klachtenfunctionaris@rijssenbeek.nl

Kantoorklachtenregeling Rijssenbeek Advocaten