Privacy

Copyright

De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Rijssenbeek Advocaten is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die kan ontstaan als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens opgenomen in deze website. Rijssenbeek Advocaten staat niet in voor de betrouwbaarheid van het verzenden van informatie aan haar via internet e-mail of via haar website. Rijssenbeek Advocaten kan niet garanderen dat haar op voormelde wijze toegezonden informatie haar vertrouwelijk en ongeschonden bereikt.

Rijssenbeek Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Graag lichten wij dat toe.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de maatschap naar burgerlijk recht Rijssenbeek Advocaten, gevestigd aan de Velperweg 35 te Arnhem en ingeschreven in het Handelsregister met nummer 09192489.

2. Doel en rechtsgrond voor de verwerking

Persoonsgegevens worden door Rijssenbeek Advocaten verwerkt in het kader van haar advocatuurlijke dienstverlening aan cliënten, waaronder begrepen ten behoeve van cliënten te verrichten incassowerkzaamheden. Daarnaast verwerkt Rijssenbeek Advocaten persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsvoering, waaronder het werven en selecteren van personeel, administratie, beveiliging, beheer van ICT-systemen, de naleving van verplichtingen voortvloeiende uit de wet, archiveren en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen. Daarnaast verwerkt Rijssenbeek Advocaten persoonsgegevens voor marketing- en communicatiedoeleinden, waaronder het beheren van de website, het verzenden van de zogeheten @Rijssenbeek en het organiseren van bijeenkomsten.

Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Rijssenbeek Advocaten en van haar cliënten en derden.

3. Persoonsgegevens

Rijssenbeek Advocaten verwerkt onder andere titel, naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mail, bedrijfsnaam, functietitel, bankrekeningnummer en overige informatie die noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening.

4. Ontvangers van persoonsgegevens

Rijssenbeek Advocaten deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor  een van onder 2. genoemde doelen van verwerking. In het kader van een gerechtelijke of arbitrale procedure kunnen gegevens worden gedeeld met gerechtelijke of arbitrale instanties of wederpartijen. Daarnaast kunnen gegevens worden gedeeld met door Rijssenbeek Advocaten ingeschakelde opdrachtnemers, zoals deurwaarders.

Rijssenbeek Advocaten is op grond van de beroepsregels gehouden tot geheimhouding. Gegevens die worden verkregen in het kader van behandeling van een zaak worden niet met derden gedeeld, tenzij dit is toegestaan op grond van de beroepsregels.

5. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Rijssenbeek Advocaten zal persoonsgegevens in beginsel niet doorgeven aan landen buiten de Europese Unie.

6. Bewaartermijn

Rijssenbeek Advocaten bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de onder 2. genoemde verwerkingsdoelen.

7. Inzage

U heeft het recht om Rijssenbeek Advocaten te verzoeken om inzage in uw gegevens. Indien er gegevens onjuist, onvolledig, of niet relevant (meer) zijn, heeft u het recht wijziging of aanvulling te verzoeken. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens en om Rijssenbeek Advocaten te verzoeken gegevens te wissen. Rijssenbeek Advocaten dient daarbij haar geheimhoudingsverplichting op basis van de beroepsregels in acht te nemen.

Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen. De daarmee verzamelde gegevens zijn niet te herleiden tot een persoon en bevatten geen persoonsgegevens. Als u geen cookies wilt ontvangen kunt u dat blokkeren. Bij het bezoeken van de website van Rijssenbeek Advocaten kunnen de volgende cookies worden geplaatst:

  • Mailchimp: Rijssenbeek Advocaten maakt gebruik van Mailchimp voor het verzenden van de @Rijssenbeek en uitnodigingen voor bijeenkomsten. Op de inschrijfpagina’s plaatst Mailchimp een cookie.
  • Webbeacons: de met gebruik van Mailchimp verzonden e-mails bevatten voorts webbeacons. Een webbeacon wordt gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van e-mails.
  • Vimeo: voor het afspelen van video’s op de website kan Rijssenbeek Advocaten gebruik maken van Vimeo.

9. Wijzigingen

 Rijssenbeek Advocaten behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring overeenkomstig geldende wet en regelgeving.

10. Contact

 Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot deze privacy verklaring kunt  u contact opnemen met Rijssenbeek Advocaten via: avg@rijssenbeek.nl.

De teksten en grafische voorstellingen (waaronder de foto’s, logo’s e.a.) op deze website mogen – behalve voor privé gebruik niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rijssenbeek Advocaten worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax en opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Desgewenst kunt u toestemming vragen via het contactformulier.