Sanne Siebes, 13 december 2021

Cameratoezicht binnen de VvE

Het plaatsen van camera’s in de gemeenschappelijke ruimten van een appartementengebouw is een onderwerp dat erg leeft op het moment. Tot op heden is er nog weinig jurisprudentie over verschenen. Recentelijk heeft de rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht uitspraak gedaan over dit onderwerp in een zaak tussen een eigenaar van een appartement en de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: “AP”).

Feiten en omstandigheden
In het flatgebouw waarin de betreffende eigenaar woont zijn beveiligingscamera’s geplaatst. De reden hiervoor is dat in het verleden meerdere malen sprake is geweest van incidenten met insluipers en beschadigingen. De eigenaar is het niet eens met de plaatsing van de camera’s en heeft hierover per e-mail geklaagd bij de AP.

De AP heeft aangegeven dat de VvE een gerechtvaardigd belang heeft bij het plaatsen van de camera’s. De VvE kan met beveiligingscamera’s haar eigendommen en de eigendommen van alle eigenaars beveiligen. Daarnaast kan de VvE, indien nodig, met camerabeelden onderbouwd aangifte doen bij incidenten.  De beveiligingscamera’s zijn gericht op de tochtdeuren in de toegangshal en brengen de openbare weg niet in beeld. Ook wordt niet meer in beeld gebracht dan noodzakelijk is om voor goede beveiliging te zorgen. De AP zegt ook dat het beschermen van de eigendommen van de VvE niet op een minder nadelige of andere manier te realiseren is.

Tot slot zegt de AP dat het recht op privacy van de eigenaar niet zwaarder weegt dan het belang van de VvE. Van inbreuk op de privacy is namelijk alleen sprake wanneer de eigenaar zich in de gemeenschappelijke ruimten bevindt. De VvE heeft daarnaast voldoende waarborgen ingebouwd om het recht op privacy van alle eigenaars en hun bezoekers te beschermen.

Rechtsvraag
De eigenaar is het niet eens met het oordeel van de AP en stapt naar de rechter. De vraag die moet worden beantwoord, is of aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit is voldaan en of het belang van de VvE zwaarder moet wegen dan het privacybelang van de eigenaar.

Proportionaliteit en subsidiariteit
De rechtbank Amsterdam oordeelt dat aan de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit is voldaan. De camera’s zijn gericht op de gemeenschappelijke ruimten van het flatgebouw, de toegangswegen en liften naar de appartementen. Voor zover de openbare weg al in beeld komt, zijn de voorbijgangers, door tegenlicht, niet goed zichtbaar. Het cameratoezicht had daarnaast niet op een minder ingrijpende manier kunnen worden gerealiseerd.

Belang VvE vs. privacybelang eigenaar
De rechtbank oordeelt dat het belang van de VvE om de gemeenschappelijke eigendommen van de VvE en de bewoners te beveiligen en, zo nodig, onderbouwd aangifte te kunnen doen bij de politie, zwaarder weegt dan het privacybelang van de eigenaar. De VvE heeft een privacyreglement opgesteld en maatregelen getroffen om de ongewenste gevolgen van cameratoezicht zoveel mogelijk te beperken, zoals het wissen van de beelden na 7 dagen, of in ieder geval na maximaal 4 weken, het beveiligen van de videorecorder met een wachtwoord, de plaatsing van die recorder in een afgesloten ruimte, het limiteren van de VvE-leden die de beelden mogen controleren tot het bestuur en het bijhouden van logfiles van verrichte handelingen in een logboek. Ook worden voorbijgangers gewaarschuwd door middel van waarschuwingen in de vorm van stickers en een bord.

De eigenaar wordt dus ongegrond verklaard in zijn beroep.

Cameraprotocol
Uit deze uitspraak blijkt dat het van groot belang is dat de VvE de rechten en plichten rondom de privacy van alle betrokkenen goed vastlegt als de VvE cameratoezicht plaatst. Rijssenbeek Advocaten heeft speciaal voor VvE’s een cameraprotocol opgesteld. In dit cameraprotocol zijn onder meer regels opgenomen over het doel van het cameratoezicht, taken en verantwoordelijkheden, de digitale opslagruimte en beveiliging van de beelden, de bediening van het camerasysteem, verslaglegging en rapportage en inzage en uitgifte van opgenomen camerabeelden aan derden. Bij het cameraprotocol leveren wij een duidelijke en praktische handleiding over hoe om dient te worden gegaan met cameratoezicht binnen de VvE. Daarnaast zijn als bijlagen bij het cameraprotocol nog verschillende handige modellen gevoegd zoals een model akte van geheimhouding, een model inzageverklaring, een model logboek onderhoud en storingen en een model voor het bijhouden van incidenten.

De kosten voor het cameraprotocol met handleiding bedragen slechts € 39,50 (excl. BTW)

Voor vragen over dit onderwerp en het bestellen van een cameraprotocol kunt u contact opnemen met Sanne Siebes via avg@rijssenbeek.nl

Lees ook

Onrechtmatige uitlatingen lid van een VvE

Soms wordt een VvE geconfronteerd met een lid dat zich (voortdurend) negatief uitlaat over het functioneren van (het bestuur van) de VvE. Daarbij worden door dat l...

Lees volledig bericht