Indoor appartement complex

De klachtplicht bij gebreken aan gemeenschappelijke gedeelten en zaken

Een eigenaar die geconfronteerd wordt met een lekkage via de gemeenschappelijke gevel en daarover rechtstreeks bij de aannemer een herstelverzoek neerlegt: praktisch of (juridisch) onhandig?

Bij nieuwbouwcomplexen is het een veelvoorkomende situatie dat eigenaars gebreken aan gemeenschappelijke gedeelten of zaken rechtstreeks melden bij de aannemer die het appartementencomplex heeft gerealiseerd. Weliswaar wordt het bestuur daarmee ontlast met de afwikkeling van de klacht, echter wanneer de aannemer op enig moment herstel weigert, heeft die rechtstreekse klachtmelding nadelige gevolgen voor de rechtspositie van de VvE tegenover  de contractpartij (veelal de aannemer).

Het Burgerlijk Wetboek en de algemene voorwaarden bij de model koop-/aannemingsovereenkomst bepalen dat gebreken “binnen bekwame tijd” respectievelijk “binnen redelijke periode” na ontdekking moeten worden gemeld bij de contractpartij. Blijft een tijdige melding uit, dan vervalt, kort gezegd,  het recht om te klagen en kan herstel door de contractpartij met succes van de hand worden gewezen. Tijdig en aantoonbaar klagen is derhalve noodzakelijk. Ten aanzien van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken is het bestuur, als vertegenwoordiger van de VvE, (uitsluitend) de bevoegde partij deze klachtmelding te doen. Stelt een eigenaar het bestuur niet op de hoogte, dan kan het bestuur namens de VvE niet (tijdig) haar rechten tegenover de aannemer voorbehouden, met alle gevolgen van dien.

De model splitsingsreglementen kennen geen bepaling die voorschrijft dat eigenaars verplicht zijn gebreken aan gemeenschappelijke zaken aan het bestuur kenbaar te maken. Zeker in de ‘opstartfase’ van de VvE is het daarom wenselijk eigenaars in de vergadering over de klachtplicht te informeren en hen te verzoeken het bestuur zo spoedig mogelijk in te lichten over eventuele klachten betreffende de gemeenschappelijke gedeelten en zaken. De klachtmelding aan de aannemer dient dan vervolgens te verlopen via het bestuur.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met mr. Marianne Schippers-van de Weerdhof.

Foto Furmerus flat
Lees ook

Hoe moet de in de splitsingsakte opgenomen bestemming worden uitgelegd?

Deze vraag lag onlangs voor bij de rechtbank Eindhoven. In artikel 17 lid 4 MR 1992 is bepaald dat ’Iedere eigenaar en gebruiker is verplicht het privégedeelte te ...

Lees volledig bericht