Jean-Jacques Bolodjua, 9 augustus 2023

De VvE en de vrees voor precedentwerking

Een terugkerend onderwerp binnen VvE’s is de vrees voor precedentwerking. Tegenover die vrees van de VvE staat het eventuele belang van een individuele eigenaar die toestemming vraagt voor bijvoorbeeld het realiseren van een op- of aanbouw, het plaatsen van een airco met buitenunit, een zonnescherm en dergelijke. Veel VvE’s krijgen (regelmatig) dergelijke verzoeken van individuele eigenaars.

Voor wat betreft verzoeken aan de VvE tot het verlenen van toestemming, volgt uit de rechtspraak dat de VvE bij elk verzoek om toestemming opnieuw een belangenafweging moét en kán maken en daarbij rekening moet houden met de concrete omstandigheden van het geval. De VvE beoordeelt aldus, of het ene geval vergelijkbaar is met het andere. Zo oordeelde o.a. het Hof Amsterdam bij uitspraak van 29 november 2016 (ECLI:NL:GHAMS:2016:5145). De verzoekende eigenaar kan er dus niet zonder meer van uit gaan dat van precedentwerking sprake is en daarmee rechten zijn ontstaan. Te allen tijde zal het verzoek afzonderlijk moeten worden beoordeeld. Het feit dat eerder toestemming aan een andere eigenaar is verleend kan meespelen, maar is dus niet zonder meer doorslaggevend. Tegelijkertijd kan de VvE een verzoek om toestemming door eigenaar niet weigeren enkel vanwege de vrees voor precedentwerking.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Jean-Jacques Bolodjua.

Lees ook

Vereisten voor het opleggen van een boete door de VvE

In een eerdere nieuwsbrief hebben wij toegelicht welke stappen de VvE moet doorlopen om bij overtreding van het splitsingsreglement, de wet of het huishoudelijk re...

Lees volledig bericht