Anne Vermeulen-Jonkers, 19 maart 2021

De VvE en het Bouwbesluit

Regelmatig wordt ons door VvE’s gevraagd te bevestigen dat het Bouwbesluit 2012 niet geldt voor appartementengebouwen die vóór de inwerkingtreding daarvan zijn gebouwd. De VvE wordt dan bijvoorbeeld door de gemeente of brandweer aangeschreven dat aanpassingen aan het gebouw moeten worden gedaan omdat het gebouw niet aan de (brand)veiligheidseisen voldoet. Dit terwijl het gebouw ten tijde van de oplevering conform de verleende vergunningen en met in achtneming van de toentertijd geldende eisen is gebouwd.

In het Bouwbesluit 2012 zijn naast eisen die gelden voor nieuwbouw of verbouw tevens eisen opgenomen waaraan bestaande bouw moet voldoen. Dit is in feite de ondergrens waarvan moet worden uitgegaan. Het gebouw moet dan ook tenminste aan deze eisen voor bestaande bouw voldoen.

Is sprake van verbouw, dan is het nieuwbouwniveau het uitgangspunt. Daar kan in het Bouwbesluit 2012 van worden afgeweken. In een voorschrift is dan aangegeven dat een bepaalde verbouwingreep tenminste aan het daarin genoemde specifieke niveau moet voldoen. Dit kan een expliciet in het voorschrift aangegeven verbouwniveau zijn of het ’rechtens verkregen niveau’.

Het ‘rechtens verkregen niveau’ is simpel gezegd het kwaliteitsniveau dat het bouwwerk vóór de verbouwingreep had, mits dit niveau rechtmatig is. Daarvan is sprake als het bouwwerk destijds overeenkomstig de toenmalige voorschriften is gebouwd en nadien uitgevoerde ingrepen conform bouwvergunning(en) en voorschriften zijn uitgevoerd. Dit rechtens verkregen niveau mag niet lager zijn dan het kwaliteitsniveau voor bestaande bouw. Dit is de absolute ondergrens. Het is immers op grond van artikel 1b lid 1 sub b van de Woningwet verboden een bestaand bouwwerk in een staat te brengen, te laten komen of te houden die niet voldoet aan de voorschriften die op de staat van dat bouwwerk van toepassing zijn.

Ligt het feitelijke kwaliteitsniveau van het bouwwerk vóór de verbouwingreep hoger dan voor nieuwbouw geldt, dan geldt voor die ingreep het nieuwbouwniveau als rechtens verkregen niveau.

Overigens zal naar verwachting op 1 januari 2022 de Omgevingswet in werking treden. Daarmee komt het Bouwbesluit 2012 te vervallen. De bouwvoorschriften worden dan opgenomen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. Laurine van Gemert.

Lees ook

De VvE en de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Het wetsvoorstel ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’ zal op 1 juli 2021 in werking treden. Dit wetsvoorstel beoogt de kwaliteit van bestuur en toezicht bij ve...

Lees volledig bericht