Anne Vermeulen-Jonkers, 11 december 2020

De VvE en het eigen risico van de opstalverzekering

Een VvE is verplicht een opstalverzekering af te sluiten. De vergadering van eigenaars besluit bij welke verzekeraar een opstalverzekering wordt afgesloten en het bestuur sluit de verzekeringsovereenkomst af ten name van de VvE en de gezamenlijke eigenaars.

De vergadering van eigenaars kan verder besluiten tegen welke voorwaarden de verzekering wordt afgesloten. De voorwaarden waar de vergadering over kan besluiten, zijn onder meer of het eigenarenbelang wordt meeverzekerd en (de hoogte van) het eigen risico. Een en ander heeft vervolgens uiteraard invloed op (de hoogte van) de premie die door de eigenaars moet worden betaald.

In de praktijk komt het geregeld voor dat een onderdeel behorend tot een privégedeelte van een appartementseigenaar schade veroorzaakt aan gemeenschappelijke gedeelten en zaken of aan eigendommen van een andere eigenaar. Denk aan waterschade door een losgeschoten afvoer van de wasmachine. Als een privé onderdeel schade veroorzaakt, zal de appartementseigenaar in beginsel aansprakelijk zijn voor de gevolgschade. Wanneer sprake is van schade aan de opstal, kan het zijn dat de schade door de opstalverzekeraar wordt vergoed minus een eventueel eigen risico. Ook indien de oorzaak van die schade een privé onderdeel van een appartementseigenaar is. Komt het eigen risico dan voor rekening van de VvE of voor rekening van de schadeveroorzakende eigenaar?

Als de schade is veroorzaakt door een privé onderdeel en de verzekeraar verleent dekking, is het eigen risico voor rekening van de betreffende aansprakelijke eigenaar. De schade was tenslotte reeds voor rekening en risico van die eigenaar, waardoor ook het eigen risico voor rekening van die eigenaar komt. In de praktijk ontstaat hier vaak verwarring over, omdat de opstalverzekering wordt afgesloten op naam van de VvE en de gezamenlijke eigenaars. Eigenaars gaan er dan vanuit dat een eigen risico voor rekening van de VvE moet komen. Dit is niet correct. Het eigen risico komt voor rekening van de eigenaar die aansprakelijk is voor de schade. Daarvoor is van belang te bepalen wat de oorzaak van de schade is. Betreft het een oorzaak die toe te rekenen is aan een privégedeelte, dan is in zijn algemeenheid de eigenaar aansprakelijk. Betreft het een oorzaak die toe te rekenen is aan een gemeenschappelijk gedeelte, dan is in zijn algemeenheid de VvE aansprakelijk.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. Esther van Riet.

Lees ook

Privé en gemeenschappelijk bij een VvE: hoe zit dat ook al weer?

Naar aanleiding van onze vorige @rijssenbeek zijn meerdere vragen gekomen over het feit dat de VvE geen eigenaar is van (onderdelen van) het appartementencomplex. ...

Lees volledig bericht