gevels haagse flatgebouwen

Herstel door een derde? Eerst verzuim!

Bij herhaling wordt aan ons kantoor de vraag voorgelegd of een VvE herstelkosten van een derde kan verhalen op een contractspartij. Dit stuit in de praktijk nogal eens op problemen. Een praktijkvoorbeeld.

Liftenservice B.V. en VvE Hoogbouw sluiten een overeenkomst ter zake het onderhoud van de lift van VvE Hoogbouw. Liftenservice B.V. is op grond van de overeenkomst (o.a.) verplicht de komende 3 jaar de lift te onderhouden. Het verhelpen van storingen is daarbij inbegrepen. Twee jaar later wordt VvE Hoogbouw geconfronteerd met herhaaldelijk terugkerende defecten aan de liftdeuren. Liftenservice B.V. slaagt er niet in deze defecten adequaat te verhelpen. VvE Hoogbouw heeft geen vertrouwen meer in Liftenservice B.V. en wenst het herstel te laten uitvoeren door In de Lift B.V. Tevens wenst VvE Hoogbouw de daarmee gepaard gaande kosten op Liftenservice B.V. te verhalen (en/of te verrekenen). Hoe kan deze VvE haar rechten veiligstellen?

Wanneer een partij (‘de schuldenaar’) zijn contractuele verplichting(en) niet (behoorlijk) nakomt én nakoming niet blijvend onmogelijk is, is het voor de andere contractspartij (‘de schuldeiser’) niet zonder meer mogelijk de kosten van herstel door een derde te verhalen op de schuldenaar. De herstelkosten, mits redelijk, komen pas dan voor vergoeding in aanmerking wanneer de schuldenaar in ‘verzuim’ verkeert. De wet schrijft voor hoe en wanneer dit verzuim intreedt, en of het vooraf in gebreke stellen van de schuldenaar noodzakelijk is. Dit luistert erg nauw. De twee meest voorkomende situaties worden hierna kort besproken.

In bovenstaande casus treedt het verzuim van de schuldenaar als volgt in. De schuldenaar wordt in gebreke gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor nakoming (=herstel) wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.

Stel dat in bovengenoemde casus Liftenservice B.V. (om bewijstechnische redenen bij voorkeur schriftelijk) heeft medegedeeld dat zij niet zal herstellen. Het versturen van een aanmaning zal in dat geval weinig zinvol zijn. Het verzuim van Liftenservice B.V. treedt in dat geval per direct in, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. Niettemin verdient het, ter voorkoming van discussie, aanbeveling Liftenservice B.V. alsnog schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn voor herstel te gunnen.

Verkeert Liftenservice B.V. (al dan niet na ingebrekestelling) in verzuim, dan zal VvE Hoogbouw tenslotte schriftelijk dienen mede te delen aan Liftenservice B.V. dat zij schadevergoeding vordert in plaats van herstel.

Wilt u meer tips voor het aangaan en beëindigen van onderhoud- en servicecontracten? Meld u zich dan nu aan voor de workshop VvE & Onderhoud tijdens onze Onderwijsdag op 25 november a.s.

Indien u vragen heeft over bovenstaand onderwerp, dan kunt u contact opnemen met mr. Marianne Schippers-van de Weerdhof.

Lees ook

Kan een appartementsrecht worden vergroot door verjaring?

Verjaring binnen het appartementsrecht is een complexe materie. Door de jaren heen hebben verschillende rechtsgeleerden en rechters zich uitgelaten over de vraag o...

Lees volledig bericht