Lara Hesseling, 7 september 2020

Het jaarverslag en decharge bestuur: hoe zit dat nu precies bij een VvE?

Na afloop van elk boekjaar is het bestuur van een VvE verplicht een exploitatierekening resp. jaarrekening en jaarverslag op te maken. De exploitatierekening resp. jaarrekening wordt in de jaarvergadering ter goedkeuring aan de vergadering van eigenaars voorgelegd. Vervolgens volgt – veelal – aan de vergadering van eigenaars gevraagd om decharge aan het bestuur te verlenen. Wat zijn nu ook alweer de regels en verplichtingen ten aanzien van het jaarverslag en decharge van het bestuur?

Jaarverslag
In de wet (art. 5:135 BW jo. 2:48 lid 1 BW) is bepaald dat een VvE verplicht is jaarlijks een verslag uit te brengen over de gang van zaken in de VvE en over het gevoerde beleid. Deze verplichting is als zodanig ook terug te vinden in art. 45 lid 2 MR 2006 en art. 49 lid 1 MR 2017. In MR 1973, MR 1983 en MR 1992 is geen bepaling over het jaarverslag opgenomen, maar gezien de wettelijke regeling is een dergelijk verslag dus wel verplicht.

De wet geeft geen regeling over de wijze waarop het verslag moet worden uitgebracht. Dit betekent dat het verslag zowel schriftelijk als mondeling tijdens de vergadering van eigenaars kan worden gedaan. In art. 49 lid 1 MR 2017 is dat ook nadrukkelijk bepaald.

Over de inhoud en omvang van het jaarverslag vermelden de wet en de modelreglementen niets. Ook hier geldt dus dat sprake is van een enige vrijheid. Het verslag hoeft ook niet goedgekeurd te worden door de vergadering van eigenaars. Het bestuur is dus enkel verplicht op de door haar gekozen wijze verslag te doen en de vergadering van eigenaars hoort het slechts aan.

Decharge
Hoewel de wet, MR 1973, MR 1983, MR 1992 en MR 2006 hierover niets regelen, wordt in de praktijk er vanuit gegaan dat de vaststelling van de exploitatierekening resp. jaarrekening leidt tot decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid (ontslag van aansprakelijkheid). Dus óók als hierover niet expliciet een besluit is genomen door de vergadering van eigenaars.

Om discussie hierover te voorkomen, is aan art. 16 lid 2 MR 2017 toegevoegd dat na goedkeuring van de jaarrekening door de vergadering van eigenaars, de vergadering van eigenaars besluit over decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid, voor zover dat blijkt uit de jaarrekening. Indien decharge wordt verleend, heeft dit slechts betrekking op hetgeen uit de jaarrekening blijkt, maar enkel voor zover het daarin gestelde juist is. De decharge zal dus geen betrekking hebben op hetgeen in de jaarrekening niet of onjuist is verantwoord. Ten aanzien daarvan blijft de bestuurder dus gewoon aansprakelijk. De decharge heeft verder alleen werking ten opzichte van de leden van de VvE en niet ten opzichte van derden. Deze derden zijn immers niet gebonden aan de inhoud van de jaarrekening.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met mr. Lara Hesseling.

Lees ook

Slapende VvE activeren

In Nederland is een groot aantal ‘slapende’ VvE’s. Dit betekent dat de VvE niet actief is en dus ook niet vergadert. Meestal is er in dat geval ook geen bestuurder...

Lees volledig bericht