flatgebouw
Radboud Peutz, 3 mei 2017

Is het inzagerecht van een appartementseigenaar onbeperkt?

Het komt regelmatig voor dat een appartementseigenaar het bestuur van de VvE bij herhaling om inzage in de administratie verzoekt. Dit kan onder omstandigheden een effectief bestuur van de VvE aanzienlijk belemmeren en een zware belasting vormen voor het bestuur en/of beheerder.

Een appartementseigenaar heeft in beginsel recht op inzage in de administratie van het gebouw en het beheer van de fondsen  en recht op inlichtingen. Zie art. 40 lid 6 Modelreglement tot splitsing in appartementsrechten (MR) uit 1973 en 41 lid 6 MR 1983 en 1992. Let wel, bij het MR 2006 ontbreekt  ongelukkigerwijs een dergelijke bepaling.

Betekent het recht op inzage dat de VvE telkens  elk verzoek van een eigenaar om inzage volledig dient te honoreren?

Uit eerdere rechtspraak bleek al dat het recht op inzage niet ook het recht op afgifte en/of het maken van kopieën van bescheiden impliceert. Het begrip verstrekken ziet dus enkel op het geven van inlichtingen en niet op het ter beschikking stellen van bescheiden.

In een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland  is de rechter van oordeel dat het inzagerecht daarnaast niet alomvattend is. Het is aan het bestuur van de VvE om telkens een eigen afweging te maken welke informatie zij in welke vorm zal verstrekken. Het bestuur moet immers vrij kunnen beraadslagen en informatie bij derden kunnen inwinnen. Van een onbeperkte inzage in dergelijke stukken is dus geen sprake, omdat dit een effectief bestuur van de VvE kan belemmeren. In bepaalde kwesties kan het bestuur dus gehouden zijn resp. de mogelijkheid hebben om slechts een beknopte, zakelijke inhoud van de betreffende informatie ter inzage te verstrekken.

Heeft u naar aanleiding van voorgaande vragen, dan kunt u contact opnemen met mr. R.L. Peutz.

flatgebouwen
Lees ook

De bestemming van een appartement; wat is een winkel?

De goederenrechtelijke bestemming van appartementsrechten blijft de gemoederen bezig houden. Eerder bespraken wij al waarom binnen een VvE een saté bar wel en een ...

Lees volledig bericht