Rijssenbeek Advocaten, 25 mei 2020

Maak gebruik van de (juiste) gerechtelijke procedure bij besluit VvE!

Binnen VvE’s ontstaan regelmatig discussies over besluiten en de uitvoering daarvan. Op de vergadering van eigenaars vindt de beraadslaging en discussie plaats. Daarna kán een lid van de VvE bij de rechter het besluit nietig laten verklaren of laten vernietigen. Dat de procedurele aspecten daarbij strikt zijn, wordt (nogmaals) bevestigd in een recente uitspraak van het Gerechtshof Den Haag d.d. 19 mei 2020.

In deze kwestie heeft de vergadering van eigenaars van de VvE in oktober 2017 besloten tot een eenmalige bijdrage van de leden. Dit in verband met de vervanging van gemeenschappelijke waterleidingen, ter oplossing van legionellabesmetting en lekkages.  Omdat een van de leden niet betaalt, wordt deze in rechte betrokken door de VvE.

In de gerechtelijke procedure beroept het betreffende lid zich voor het eerst, bij wijze van verweer, op de nietigheid en/of vernietigbaarheid van het genomen besluit. De kantonrechter oordeelt dat een beroep op de nietigheid van een besluit niet mogelijk is bij wijze van verweer, maar dat dit op de door de wet voorgeschreven wijze dient te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Voor de vernietigbaarheid van het besluit oordeelt de rechter dat hiertoe tijdig een verzoek had moeten worden gedaan bij de kantonrechter, maar dat niet is gebleken dat dit tijdig is gedaan. Het lid wordt dan ook veroordeeld tot het voldoen van de eenmalige bijdrage inclusief rente.

In hoger beroep doet het betreffende lid geen direct beroep op de nietigheid of vernietigbaarheid van het besluit, maar voert aan dat de uitvoering van het besluit jegens hem dient te worden geblokkeerd. Het gerechtshof oordeelt, dat het betreffende lid de mogelijkheid heeft gehad om het besluit aan te vechten in de daartoe bestemde procedure. De vernietigbaarheid is echter niet (tijdig) ingeroepen, waardoor hierop geen beroep meer kan worden gedaan. Ten overvloede oordeelt het gerechtshof, dat het betreffende besluit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar is, dan wel in strijd daarmee.

Kortom, een lid van een VvE  kan zich niet (pas) bij wijze van verweer beroepen op de eventuele nietigheid of vernietigbaarheid van een besluit. Door geen gebruik te maken van de daartoe bestemde gerechtelijke procedures, kunnen dus rechten worden verspeeld.

Voor eventuele vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met een van onze advocaten of juristen via info@rijssenbeek.nl

Lees ook

Werkzaamheden niet goed uitgevoerd? Hoe voorkomt de VvE dat rechten verloren gaan?

Wanneer de VvE (onderhouds)werkzaamheden opdraagt die niet naar behoren worden uitgevoerd, dient de VvE de betreffende aannemer daarvan tijdig in kennis te stellen...

Lees volledig bericht