Michel Elbers, 6 december 2022

Opleggen van boete door de VvE

Als een eigenaar of gebruiker zich niet houdt aan de regels van de VvE, kan door de VvE handhavend worden opgetreden. De VvE kan op grond van het bepaalde in de verschillende modelreglementen onder meer een boete opleggen indien een eigenaar of gebruiker een overtreding begaat of als hij de regels uit de wet, het splitsingsreglement en/of het huishoudelijk reglement niet nakomt.

In het splitsingsreglement is te vinden welke stappen de VvE moet doorlopen voordat een boete kan worden opgelegd. De VvE dient deze stappen nauwkeurig te volgen, omdat de boete anders met succes door de betreffende eigenaar/gebruiker kan worden aangevochten.  Daarnaast dient bij het opleggen van boetes willekeur te worden voorkomen.

In het kort zal de VvE in elk geval eerst een schriftelijke waarschuwing per aangetekende post aan de overtreder dienen te versturen, waaruit duidelijk volgt welke regels van de wet, het splitsingsreglement en/of het huishoudelijk reglement door de eigenaar of gebruikers zijn overtreden of niet nagekomen. Aansluitend krijgt de eigenaar/gebruiker de mogelijkheid om gevolg te geven aan deze waarschuwing van de VvE. Indien de eigenaar/gebruiker vervolgens geen gevolg geeft aan deze waarschuwing van de VvE, dan kan door de VvE een boete worden opgelegd.

Welke stappen door een VvE exact dienen te worden doorlopen, is afhankelijk van wat hierover in het splitsingsreglement van uw VvE is vastgelegd. Om die reden is het dan ook belangrijk om in de splitsingsakte van de VvE te controleren welke specifieke regels van toepassing zijn op uw VvE bij het opleggen van boetes.

Vragen over dit onderwerp? Neem contact op met mr. Michel Elbers.

Lees ook

De VvE en het vermoeden van gebreken

Vaak wordt de vraag gesteld of de VvE (direct) actie moet ondernemen als er een vermoeden bestaat dat een gebrek aanwezig is. Onlangs is hierover een procedure gev...

Lees volledig bericht