Esther van Riet, 15 januari 2011

Opschorting en de gewone vereniging

In de praktijk komt het vaak voor dat appartementsgerechtigden de voorschotbijdragen niet voldoen omdat zij menen een vordering op de VvE te hebben. In modelsplitsingsreglement 2006 is de bevoegdheid tot opschorting dan wel verrekening expliciet uitgesloten in artikel 11 lid 3. De voorgaande modelsplitsingsreglementen kennen die uitsluiting niet. Wel is in de jurisprudentie in grote lijnen bepaald dat opschorting van de maandelijkse betalingsverplichting niet snel wordt toegestaan. In de rechtspraak is aangegeven dat indien eigenaren vinden dat de VvE haar verplichtingen niet nakomt, eigenaren de daartoe in de wet opgenomen bepalingen dienen te volgen teneinde de VvE alsnog aan haar verplichtingen te houden. Een verzoek tot vernietiging en/of vervangende machtiging bij de kantonrechter is een mogelijkheid.

In een procedure die betrekking had op een ‘gewone’ vereniging waarop de regels van boek 2 van het burgerlijk wetboek van toepassing zijn, bepaalde de rechter het beroep van een eigenaar op opschorting gegrond en niet in strijd met de systematiek van de wet. Deze eigenaar vond dat de vereniging een andere eigenaar diende aan te spreken zodat die eigenaar de in de statuten opgenomen regels zou naleven. De rechter oordeelde dat het niet in strijd is met de wettelijke bepalingen die zien op de ‘gewone’ vereniging om een beroep te doen op opschorting. Wel oordeelde de rechter dat de vereniging in dit geval al het mogelijke had gedaan om de betreffende eigenaar de regels te laten naleven. Het beroep op opschorting miste om die reden doel. Belangrijk is echter dat een beroep van een eigenaar op opschorting in geval van lidmaatschap van een ‘gewone’ vereniging eerder kans van slagen heeft dan datzelfde beroep op opschorting van een appartementsrechtelijke eigenaar jegens een VvE.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met mr. E. van Riet.

gevels haagse flatgebouwen
Lees ook

De oplevering van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken

De oplevering van een nieuwe woning is doorgaans een feestelijke gebeurtenis. Na lang wachten ontvangt de koper eindelijk de sleutels en kan de inrichting ter hand...

Lees volledig bericht