Anne Vermeulen-Jonkers, 30 mei 2016

Ruzie met de bestuurder. Wie trekt er aan het langste eind?

Het bestuur beheert de middelen van de vereniging en zorgt voor de tenuitvoerlegging van de besluiten. Naast deze formele taakomschrijving die in elk modelreglement min of meer is bepaald, geldt uiteraard dat het bestuur het aanspreekpunt is voor de bewoners binnen het gebouw. Het bestuur dient zich uiteraard correct op te stellen jegens de bewoners en voorts zakelijk en privé strikt gescheiden te houden. Het gedrag van een bestuurder stond centraal in de kwestie die diende bij de kantonrechter te Alkmaar, te weten mr. J.S. Reid, die nu tevens de functie van ‘nieuwe’ Rijdende Rechter bekleedt.

In deze zaak betrof het een uit de hand gelopen mailwisseling tussen een bewoner en de enig bestuurder van de VvE. De bewoner, te weten de heer E (hierna: ‘E’), is gebruiker van het appartementsrecht dat in eigendom is bij mevrouw A (hierna: ‘A’). E mailt op 1 april 2015 het verzoek aan de bestuurder om binnen een bepaalde tijd de vergadering van eigenaars te houden. Vervolgens komt een mailwisseling tot stand die eindigt in een zeer grove en beledigende mail van de bestuurder aan E. Hierop verzoekt A tezamen met enkele ander eigenaars aan de bestuurder om zijn ontslag op de agenda te plaatsen. Tijdens de vergadering van eigenaars komt dit onderwerp ter sprake. Met de bestuurder is de vergadering van oordeel dat de aanvaring tussen de bestuurder en E een privé aangelegenheid betreft en zodoende niet op de vergadering van eigenaars thuis hoort. De bestuurder merkt daarbij nog wel op dat indien hij de mail in zijn hoedanigheid als bestuurder aan E had gezonden, hij het logisch zou vinden als hij per direct zijn bestuursfunctie ter beschikking had gesteld.

De rechter oordeelt – in tegenstelling tot de vergadering van eigenaars – dat de uitlatingen van de bestuurder geenszins als een privé aangelegenheid kunnen worden aangemerkt. Immers, de bestuurder en E hadden buiten de VvE om nimmer contact met elkaar. Daarbij is de betreffende mailwisseling tot stand gekomen aan de hand van een verzoek van E dat betrekking had op een onderwerp dat de VvE aangaat, te weten het bijeenroepen van de vergadering van eigenaars. Voorts is van belang dat de inhoud van de mail van de bestuurder aan E als buitengewoon kwetsend en grievend kan worden beschouwd, hetgeen door de bestuurder tijdens de vergadering ook min of meer is onderkend.

Gezien voorgaande vernietigt de rechter het besluit van de vergadering om het verzoek de bestuurder te ontslaan uit zijn functie, niet in behandeling te nemen. De verzoekers trekken dus in zoverre aan het langste eind. Echter, deze uitspraak leidt er enkel toe dat een ‘negatief besluit’ vernietigd is. Het verzoek zal (vermoedelijk) opnieuw op de agenda worden geplaatst, waarbij de vergadering vervolgens net zo goed kan besluiten om de bestuurder niet te ontslaan. De verzoekers hadden er dus verstandig aan gedaan om in hun verzoek tevens een verzoek tot vervangende machtiging op te nemen teneinde de bestuurder uit zijn functie te ontslaan. Uiteindelijk was dat – naar mij lijkt – het doel dat verzoekers voor ogen stond.

Mocht u specifieke vragen over dit onderwerp hebben, neem dan contact met mr. Paul Bekkers.

Lees ook

VvE kan boete Wet arbeid vreemdelingen (Wav) krijgen maar ook verhalen

Het is een werkgever verboden een vreemdeling in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning of zonder dat een vreemdeling in het bezit i...

Lees volledig bericht