Mark van der Lubbe, 19 februari 2014

SWK Garantie- en Waarborgregeling 2014 (deel II): het beroep op de waarborg

In april 2013 heeft Rijssenbeek Advocaten een  artikel gepubliceerd in het tijdschrift Appartement & Eigenaar inzake het beroep op de insolventie- en gebrekenwaarborg op grond van de GIW-, SWK-, of Woningborg Garantie- en waarborgregelingen.

Naar aanleiding van de nieuwe SWK Garantie- en waarborgregeling 2014 behoeft voormeld artikel actualisering. Het is ons opgevallen dat de SWK Garantie- en waarborgregeling 2014 voor wat betreft het beroep op de waarborg een aantal (inhoudelijke) aanvullingen en wijzigingen bevat die nadelig kunnen uitpakken voor de VvE. De insolventiewaarborg strekt ertoe de garantiegerechtigde (gedeeltelijk) schadeloos te stellen indien de aannemer binnen drie maanden na datum oplevering failliet gaat. Raakt de aannemer nadien insolvent of weigert hij aan zijn garantieverplichtingen te voldoen, dan komt de garantiegerechtigde een beroep toe op de gebrekenwaarborg. Wij attenderen uw VvE’ dan ook graag op het volgende.

De insolventiewaarborg:

  • Artikel 11.12 bepaalt dat de insolventiewaarborg niet van toepassing is op een huis c.q. privé gedeelte waarvoor nog geen verkrijger bekend is.
  • Artikel 11.12 sluit daarnaast expliciet uit het bouw- en woonrijp maken van het terrein, het slopen van de opstal(len) op het terrein waar het huis c.q. het gebouw wordt gerealiseerd, het saneren van de grond alsmede de aanleg en kwaliteit van groenvoorzieningen, infrastructurele voorzieningen, en overige voorzieningen buiten het huis c.q. het gebouw. Deze uitsluiting is niet opmerkelijk aangezien een en ander sowieso buiten de garantie valt.
  • Artikel 11.13 schrijft voor dat uitsluitend de verkrijger een beroep op de insolventiewaarborg kan doen.
  • Een beroep op de insolventiewaarborg door de VvE is niet mogelijk. Artikel 11.13 zegt evenwel niets over de vraag of de gemeenschappelijke gedeelten onder de waarborg vallen. Wij gaan ervan uit dat deze vraag bevestigend moet worden beantwoord.

De gebrekenwaarborg:

  • De gebrekenwaarborg van de verzekeringsmaatschappij gaat niet verder dan de SWK garantie en is in ieder geval beperkt tot een maximum bedrag van € 18.000,00 (voorheen: € 17.000,00) inclusief btw per privé gedeelte (zie artikel 12.4 en 12.7). De schadeloosstelling met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten bedraagt ten hoogste € 97.000,00 (voorheen: € 93.000,00) inclusief btw maal het aantal appartementen waarvoor een SWK waarborgcertificaat is afgegeven (zie de artikelen 12.4 en 12.8).
  • Het eigen risico wordt verhoogd van € 250,00 naar € 260,00 voor particuliere verkrijgers en van € 500,00 naar € 520,00 voor VvE’s (zie de artikelen 12.2 en 12.8).
  • Ter zake van de gemeenschappelijke gedeelten zal met inachtneming van de definitieve akte van splitsing altijd het aandeel opnieuw worden vastgesteld (artikel 12.10).
  • Indien de VvE een geldig beroep doet op de gebrekenwaarborg, zal de verzekeringsmaatschappij voor herstel zorg dragen nadat de VvE een geldbedrag, gebaseerd op de hoogte van de schade,  heeft gestort op de rekening van de verzekeringsmaatschappij voor het aandeel dat  buiten de pro rata dekking van de waarborg valt. Dit bedrag kan de VvE verhalen op appartementseigenaars die geen SWK waarborgcertificaat bezitten (artikel 12.11).
  • Wanneer een meerderheid van de appartementseigenaars niet instemt met een door de verzekeringsmaatschappij beoogde afbouw van het gebouw c.q. beoogd herstel, is de verzekeringsmaatschappij gerechtigd de afbouwkosten c.q. herstelkosten tegen finale kwijting aan de garantiegerechtigde te vergoeden (artikel 12.12).

Bij vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met mr. Mark van der Lubbe en mr. Marianne Schippers-van de Weerdhof.

Lees ook

Het HR van VvE’S met MR 1973 mag ook bepalingen bevatten met betrekking tot het gebruik van de privégedeelten

In de beschikking van het Gerechtshof Den Haag van 28 januari 2014 heeft het Hof geoordeeld dat een veel gehoorde stelling dat het huishoudelijk reglement van een ...

Lees volledig bericht