Mark van der Lubbe, 2 november 2018

Vechtpartij op vergadering VvE. Kan de toegang worden ontzegd?

De gemoederen lopen op een vergadering van eigenaars zo hoog op dat een lid van de VvE een ander lid een klap verkoopt. De VvE wenst tegen deze ernstige verstoring van de vergaderorde op te treden. Het bestuur stuurt het slaande lid een brief waarin niet alleen wordt medegedeeld dat bij herhaling een boete zal worden opgelegd, maar ook dat in de eerstvolgende vergadering het besluit zal worden voorgelegd het slaande lid de toegang tot de vergadering voor één jaar te ontzeggen.

De vergadering  neemt dat voorstel over en besluit dat het slaande lid voor de periode van een jaar de vergadering niet mag bijwonen. Van het besluit tot ontzegging wordt door het slaande lid vernietiging verzocht bij de Rechtbank Amsterdam. Ons kantoor voert namens de VvE verweer.

De Rechtbank stelt in haar uitspraak voorop dat het feit dat de splitsingsakte geen specifieke bepalingen bevat ter zake van ordemaatregelen niet aan het treffen van dergelijke maatregelen in de weg staat op grond van de algemene bepalingen van boek 2 en boek 5 BW.

Tevens oordeelt de Rechtbank dat het gepleegde geweld onaanvaardbaar is en zonder meer het opleggen van een ordemaatregel rechtvaardigt.

Vervolgens buigt de Rechtbank zich over de vraag of het voor een jaar ontzeggen van de toegang tot de vergadering niet te ver gaat. Bij zijn beoordeling betrekt de rechter de afweging dat het voor het betreffende lid mogelijk blijft zijn stem te laten horen in de vergadering via een gemachtigde en op die wijze zijn stem uit te brengen. De Rechtbank komt dan ook tot de conclusie dat de VvE in redelijkheid heeft kunnen besluiten het lid de toegang tot de vergadering te ontzeggen. Wel wordt de maatregel in tijd beperkt tot een half jaar.

Voor al uw vragen over de vergadering van eigenaars kunt u contact opnemen met mr. Mark van der Lubbe.

Lees ook

Verbod op kamerverhuur niet te omzeilen met andere contractsvorm

Regelmatig krijgt ons kantoor vragen van VvE’s over kamerverhuur aan bijvoorbeeld studenten. De aanleiding hiervoor is vaak (de vrees voor) overlast. In veel geval...

Lees volledig bericht