Appartementen meerdere verdiepingen
, 2 september 2016

VvE verplicht tot compensatie leden VvE

Begin jaren tachtig is door de VvE echter besloten dat eigenaars op eigen kosten het glas en de kozijnen in hun appartementen mochten vervangen. Aansluitend heeft de VvE in 2003 besloten dat eigenaars toestemming aan het bestuur van de VvE moesten vragen alvorens zij voor eigen rekening de kozijnen mochten vervangen. De betreffende eigenaars ontvingen vervolgens een toestemmingsbrief van het bestuur, met de voorwaarden voor het vervangen van de kozijnen.

Tijdens een vergadering in januari 2016 wordt dan het besluit genomen om conform de splitsingsakte de kosten voor het onderhoud en/of vervangen van kozijnen weer voor rekening van de VvE te laten komen. Van compensatie voor eigenaars die op eigen kosten de kozijnen hebben vervangen, wordt afgezien. Een aantal eigenaren konden zich niet vinden in dit besluit van de VvE en hebben de kantonrechter verzocht om het besluit van de VvE te vernietigen wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid.

De rechter is van oordeel dat de VvE door het niet toekennen van compensatie aan die eigenaars onvoldoende gewicht heeft toegekend aan hun belangen.  Als gevolg van het besluit komen deze eigenaars immers in de situatie dat zij naast de kosten voor de vervanging van hun eigen kozijnen, die op grond van de akte van splitsing ten laste van de VvE hadden moeten komen, ook op basis van hun breukdeel in de kosten voor vervanging van de overige kosten dienen bij te dragen. Daardoor zouden deze eigenaars, ten gevolge van de beleidswijziging van de VvE, naar verhouding veel meer bijdragen aan de totale vervangingskosten dan de eigenaren die hun kozijnen nog niet hebben vervangen.

Ook uit andere uitspraken van rechters blijkt dat het terugkeren naar de regeling in de akte van splitsing niet in alle gevallen zonder meer mogelijk is.  Voorzichtigheid is geboden.

Lees ook

Wetsvoorstel herziening Warmtewet gepubliceerd

Op 6 juli 2016 is het Wetvoorstel Herziening Warmtewet gepubliceerd. Het lijkt erop dat alle VvE’s en coöperatieve verenigingen in de nieuwe Warmtewet worden uitge...

Lees volledig bericht