Anne Vermeulen-Jonkers, 19 februari 2016

Wel een splitsing, geen VvE; kan dat?

Op 24 november 2015 heeft het Hof Den Haag geoordeeld dat geen VvE bestaat terwijl wel sprake is van een in appartementsrechten gesplitst pand. Om die reden is het door de eigenaars genomen besluit tot betaling van maandelijkse bijdragen niet rechtsgeldig.

Het betreft hier een splitsingsakte d.d. 17 juni 1968. Het betreffende pand is gesplitst in drie appartementsrechten. In een door de eigenaars bijeen geroepen vergadering is onder meer besloten tot het vaststellen van de maandelijkse bijdrage.

De VvE heeft in een gerechtelijke procedure  betaling van achterstallige maandelijkse bijdrage door eigenaar X gevorderd. Die vordering is toegewezen. X gaat tegen die uitspraak in hoger beroep en stelt daarbij dat geen VvE is opgericht en dat de genomen besluiten om die reden niet rechtsgeldig zijn.

Op het moment dat het betreffende pand in appartementsrechten werd gesplitst was het appartementsrecht nog geregeld in het oud BW (art. 638a-638t). Daarin was niets geregeld over de oprichting van een VvE. Het huidige appartementsrecht regelt (art. 5:11 en 112 BW) dat een VvE van rechtswege ontstaat bij splitsing van een gebouw in appartementsrechten, mits de splitsingsakte mede de akte van oprichting en de statuten van een VvE inhoudt.

Het Hof stelde vast dat de splitsingsakte uit 1968  met daarin opgenomen het splitsingsreglement, geen oprichting en geen statuten van een VvE bevat. De betreffende akte van splitsing bevat slechts bepalingen voor het geval de eigenaren een VvE zouden oprichten. Nu niet is gebleken dat na datum splitsing alsnog een VvE is opgericht, oordeelt het Hof dat geen VvE als bedoeld in boek 5 BW bestaat. Om die reden zijn de vorderingen van de niet bestaande VvE tot betaling van de maandelijkse bijdragen afgewezen.

Met name bij oudere splitsingsakten is het dus van belang na te gaan of de splitsingsakte mede de akte van oprichting en de statuten van de VvE inhoudt. Is dit niet het geval,  dan zal alsnog een VvE moeten zijn of worden opgericht.

Voor vragen hierover neemt u contact op met mr. Anne Vermeulen-Jonkers.

Lees ook

Is de notaris schadeplichtig jegens de VvE bij schending zorgplicht?

Deze vraag lag voor bij de rechtbank Rotterdam. Op grond van artikel 5:122 lid 5 BW dient de notaris zorg te dragen dat aan de akte van overdracht of toedeling een...

Lees volledig bericht