Anne Vermeulen-Jonkers, 20 januari 2013

Wijziging bestemming privé gedeelte

In alle model-splitsingsreglementen is een bepaling opgenomen, dat iedere eigenaar en gebruiker verplicht is zijn privé gedeelte te gebruiken overeenkomstig de daaraan in de akte gegeven bestemming, doch dat de vergadering voor een van die bestemming afwijkend gebruik toestemming kan verlenen. Die toestemming wordt regelmatig gevraagd en meestal ook wel verkregen. In de gevallen, dat zo’n situatie ter beoordeling aan de rechter wordt voorgelegd, zien we, dat de rechter in dat geval met name kijkt naar vragen als: is er sprake van strijd met akte/reglement of sprake van precedentwerking? Of ontstaat er wellicht door die gebruiksverandering overlast voor de andere eigenaars of gebruikers?

Van belang is altijd te beseffen, dat het hier niet om een wijziging van de bestemming gaat, maar om toestemming voor een daarvan afwijkend gebruik. Dat lijkt wel hetzelfde en het resultaat kan ook hetzelfde zijn, doch juridisch zijn het twee verschillende zaken: de bestemming is immers in de akte geregeld en wijziging daarvan kan dus alleen maar door de akte te wijzigen. Een lang en vaak ook relatief kostbaar traject. Het is dus buitengewoon belangrijk om in voorkomend geval de vergadering niet een besluit tot wijziging van de bestemming maar een besluit tot toestemming voor een van de bestemming afwijkend gebruik te laten nemen. Het voordeel daarvan is overigens, dat een dergelijk besluit ook weer kan worden ingetrokken.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met mr. Norbert Rijssenbeek.

Zuidplein flat
Lees ook

Reglement = reglement

De feiten: anders dan gebruikelijk stond in het splitsingsreglement de bijzondere bepaling, dat parkeerplaatsen louter aan een eigenaar of gebruiker van een ander ...

Lees volledig bericht