Bianca Klein Bleumink, 31 maart 2023

Afrekening stookkosten in een VvE

Recent oordeelde de kantonrechter Den Haag in een procedure tussen de VvE en een individuele eigenaar met betrekking tot een hoge afrekening stookkosten.

Rijssenbeek Incasso stond de VvE bij in de procedure.

De eigenaar stelt dat zijn afrekening stookkosten absurd hoog is en in geen enkele verhouding zou staan tot zijn daadwerkelijke stookgedrag. De eigenaar is van mening dat de  VvE de nota moet voldoen, mede omdat hij niet voorzien is van een inlogcode van de energiemaatschappij en omdat hij geen informatievoorziening van de VvE heeft ontvangen en zodoende zijn verbruik niet tussentijds kon controleren. Tevens is hij van mening dat het de taak van de VvE is om  hem te waarschuwen bij excessief stookgedrag.

Voorafgaande aan deze rechtszaak heeft de  eigenaar een onderzoek laten uitvoeren naar het functioneren van zijn warmtemeters. Deze werden goed bevonden. Vervolgens is op verzoek van de VvE een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door KIWA naar het functioneren van de warmtemeters. Uit dit onderzoek komt naar voren dat in de bemetering en de warmtetoerekening geen afwijkingen zijn gevonden die de geconstateerde verschillen kunnen verklaren. De grote verschillen vloeien aldus KIWA voort uit in verschil in verbruik. Het hoge verbruik bij deze individuele eigenaar wordt volgens KIWA mede veroorzaakt door de aangebrachte ombouw om de radiatoren, die zijn aangebracht door de eigenaar.

De VvE heeft tijdens de procedure tevens aangegeven dat zij op grond van privacyregels geen inzicht heeft in afwijkend verbruik van een individueel appartement.

De kantonrechter oordeelt, mede door de diverse onderzoeken, dat de bemetering correct is. Tevens oordeelt de kantonrechter dat het niet waarschuwen door de VvE van een individuele eigenaar niet tot het gevolg heeft dat de gemaakte kosten voor rekening van de VvE zouden moeten komen.

De vordering van de VvE wordt dan ook volledig toegewezen.

Uit voorgaande blijkt dat het van belang is, om een onafhankelijk bedrijf onderzoek te laten verrichten mocht een individuele eigenaar gemotiveerd bezwaar maken tegen een hoge afrekening stookkosten. Indien een onderzoek wenselijk is, dan is het wel verstandig om een onderzoek te laten uitvoeren op basis van kosten ongelijk. Mocht blijken uit onderzoek dat de bemetering juist is, dan komen de kosten van het onderzoek voor rekening van de betreffende eigenaar. Hier moet de betreffende eigenaar van te voren op gewezen worden.

Rijssenbeek Incasso staat veel VvE’s in het land met raad en daad bij in incassoprocedures van o.a. (voorschot)bijdragen, eenmalige bijdragen en afrekeningen van stookkosten. In de loop der jaren hebben we een zeer ruime ervaring opgedaan.

Voor vragen neem contact op met Bianca Klein Bleumink.

Lees ook

Welke prijs betaalt de VvE bij aanneming van werk?

Wanneer een aannemer in opdracht van de VvE werkzaamheden uitvoert, is sprake van aanneming van werk. De afspraken tussen partijen hierover worden vastgelegd in ee...

Lees volledig bericht