Skyscrapers
Rijssenbeek Advocaten, 8 januari 2018

Breedplaatvloeren aanwezig in het gebouw van de VvE? Laat het onderzoeken!

Op 27 mei 2017 is de in aanbouw zijnde parkeergarage op Eindhoven Airport ingestort. Als gevolg daarvan is een onderzoeksrapport gepubliceerd. Uit dit rapport volgt dat de betonnen vloer uit geprefabriceerde breedplaten was opgebouwd met daarop een in het werk gestorte betonlaag. Vrijwel zeker heeft de aansluiting tussen deze twee lagen tot de instorting geleid.

In oktober 2017 is een vervolgonderzoek uitgevoerd aangaande de veiligheid van bestaande bouwwerken waar breedplaten zijn toegepast.

De reikwijdte van dit onderzoek beperkt zich tot de bouwwerken waarbij de grootste kans op veiligheidsrisico’s aanwezig is, zoals zich reeds hebben verwezenlijkt bij de parkeergarage op Eindhoven Airport. Het betreft bouwwerken die zijn opgeleverd na 1999. Vanwege de constructie vallen woningen en woongebouwen hier buiten. Dit geldt echter niet voor meerlaagse constructies bij parkeergarages, winkels en dergelijke onder een woongebouw.

Op grond van artikel 1a lid 1 Woningwet heeft de VvE een zorgplicht ten behoeve van het complex. Daarnaast dragen de gemeentes op grond van artikel 92 Woningwet zorg voor de bestuursrechtelijke handhaving van de Woningwet. Als gevolg hiervan hebben gemeentes – op uitdrukkelijk verzoek van de Minister van Binnenlandse Zaken – verschillende VvE’s aangeschreven met het verzoek onderzoek te laten uitvoeren, naar de aanwezigheid van eventuele breedplaatvloeren en de veiligheid daarvan. In het hierboven genoemde vervolgonderzoek is aangegeven op welke wijze een dergelijk onderzoek kan plaatsvinden. Het onderzoeksrapport van de VvE dient vervolgens naar de gemeente te worden gezonden.

Ook bij uitkragende galerijvloeren geldt sinds 2016 een onderzoekverplichting. Deze verplichting is gebaseerd op het destijds gewijzigde Bouwbesluit 2012 (artikel 5.11) in samenhang met de Woningwet (artikel 1a lid 3). Ondanks dat met betrekking tot voornoemde breedplaatvloeren (vooralsnog) een onderzoeksplicht niet in een dergelijke regeling is opgenomen, geldt dat VvE’s toch verzocht kunnen worden een onderzoek te laten uitvoeren. Dit volgt uit de hiervoor genoemde zorgplicht.

Omdat het gaat om uw veiligheid en die van uw medebewoners, kan het thema breedplaatvloeren ook binnen uw VvE (gaan) spelen.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met een van onze advocaten of juristen via info@rijssenbeek.nl

KNB
Lees ook

Het nieuwe Modelreglement 2017

De afgelopen jaren heeft ons kantoor u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen met betrekking tot een nieuw Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten...

Lees volledig bericht