Sanne Siebes, 16 mei 2023

Cameratoezicht binnen de VvE

Ook bijna 5 jaar na de inwerkingtreding van de AVG is binnen VvE’s met grote regelmaat discussie over het plaatsen van camera’s. Wanneer mag dit wel en wanneer niet. Recentelijk heeft de rechtbank Overijssel hierover een uitspraak gedaan.

De feiten
Een huurder van een woonappartement heeft zonder toestemming van de verhuurder (de eigenaar van het appartement) een camera aan de gevel van de woning bevestigd. Verhuurder ontvangt van verschillende bewoners klachten over deze camera. Zij geven aan dat de camera inbreuk maakt op hun privacy.

Huurder is met verhuurder een huurovereenkomst aangegaan waarop algemene voorwaarden van toepassing zijn. In die voorwaarden is bepaald dat voor veranderingen en toevoegingen aan de buitenzijde van het appartement huurder vooraf schriftelijke toestemming behoeft van verhuurder. Huurder heeft geen toestemming gevraagd/gekregen van verhuurder. Verhuurder heeft huurder meerdere malen verzocht de camera te verwijderen, maar hij heeft dit niet gedaan waarna verhuurder een gerechtelijke procedure is gestart.

De procedure
Verhuurder vordert verwijdering van de camera aan de gevel, op straffe van een dwangsom. Daarnaast vordert verhuurder, indien huurder niet aan die veroordeling heeft voldaan en het maximum aan dwangsommen is verbeurd een machtiging om de camera te (laten) verwijderen. Tevens vordert de verhuurder een verbod voor huurder om een camera aan de gevel op te hangen op straffe van een dwangsom.

De huurder heeft verweer gevoerd. Hij geeft aan dat alleen zijn eigen eigendommen worden gefilmd, namelijk twee auto’s. Hij heeft de camera geplaatst omdat een bewoner van de naastgelegen flat hem heeft bedreigd. Als de auto’s er niet staan, wordt niet gefilmd. Als de auto’s er wel staan, wordt ingezoomd op de auto’s. De camerabeelden worden 48 uur opgeslagen en daarna verwijderd. De beelden worden niet aan derden verspreid en enkel gedeeld met de wijkagent op diens verzoek.

De beoordeling
De kantonrechter is van oordeel dat een huurder op grond van art. 7:215 lid 1 BW in beginsel veranderingen en toevoegingen aan het appartement mag aanbrengen die bij het einde van de huur zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt en kunnen worden verwijderd. Voor veranderingen en toevoegingen aan de buitenzijde van het appartement kan de verhuurder voorafgaande schriftelijke toestemming verlangen op grond van art. 7:215 lid 6 BW. Dit laatste heeft de verhuurder gedaan in de algemene voorwaarden. Het staat vast dat gedaagde geen toestemming heeft gekregen en dus is sprake van overtreding van deze bepaling. Verhuurder heeft huurder aangezegd de camera te verwijderen, maar huurder heeft hier geen gehoor aan gegeven. Verhuurder mag dan ook verwijdering van de camera vorderen. Dat huurder aanvoert een gerechtvaardigd belang te hebben bij de camera, gelet op de bedreigingen, maakt dit voor de kantonrechter niet anders.

De conclusie
Huurder zal de camera moeten verwijderen. Omdat hij geen verweer heeft gevoerd tegen de gevorderde dwangsom, wordt deze toegewezen.

De gevorderde machtiging om het appartement te betreden indien huurder niet aan die veroordeling heeft voldaan wordt afgewezen. Op grond van de Algemene wet op het binnentreden is een schriftelijke machtiging nodig voor het binnentreden van een woning zonder toestemming van de bewoner. Tot het afgeven van zo’n machtiging zijn enkel de in de wet benoemde functionarissen benoemd. De civiele rechter is niet één van die functionarissen. De verhuurder zal hiervoor een deurwaarder in moeten schakelen.

AVG-Startpakket
Van VvE’s krijgen we veel vragen over de AVG. Om u als VvE juridisch, maar bovenal ook praktisch op weg te helpen, hebben wij een AVG-Startpakket voor de VvE ontwikkeld. Met dit pakket geven wij handvatten om als VvE AVG-proof te kunnen handelen. In dit pakket vindt u (onder meer) een theoretische uitleg over de AVG en de van belang zijnde onderwerpen voor de VvE. Daarnaast hebben we een aantal handige en praktische bijlagen toegevoegd die de VvE direct en rechtstreeks in de praktijk kan toepassen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een privacyverklaring, een cameraprotocol met toelichting en een voorbeeld verwerkingsregister.

Het pakket kan voor € 95,00 (exclusief btw) worden besteld. U kunt uw verzoek mailen naar avg@rijssenbeek.nl.

Lees ook

Warmtepomp vooralsnog niet per 2026 verplicht voor woonappartementen

Vanaf 1 januari 2026 worden eigenaars van grondgebonden woningen door een verscherpte eis in het Bouwbesluit verplicht om over te stappen naar een (hybride) warmte...

Lees volledig bericht