Anne Vermeulen-Jonkers, 25 augustus 2015

De Energiebespaarlening

Sinds 8 juni 2015 heeft de Energiebespaarlening er een zusje bij: De VvE Energiebespaarlening. Hiermee kunnen VvE’s een lening afsluiten voor het treffen van energiebesparende maatregelen. Een geldlening zonder hypothecaire zekerheid en tegen een aantrekkelijke vaste rente van momenteel 2,8% bij 10 jaar en 3,3% bij 15 jaar. Aflossing vindt plaats op basis van maandannuïteiten of anderszins geheel of gedeeltelijk boetevrij.

De VvE Energiebespaarlening staat open voor complexen met tenminste 10 appartementsrechten (betreffende een wooneenheid) en heeft een omvang van minimaal € 25.000,00 en maximaal € 5.000.000,00. Toetsing en verstrekking van de geldlening (in de vorm van een bouwkrediet) geschiedt door SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten). De geldlening wordt vastgelegd in een notariële akte van geldlening.

Uit de bijbehorende Maatregelenlijst volgt dat daarbij gedacht kan worden aan gevelisolatie/spouwmuurisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing, isolerende gevelpanelen, warmtepomp, zonneboiler, installatie voor warmteterugwinning, energiezuinige gelijkstroompomp en/of gelijkstroomventilator, vraaggestuurde ventilatie, hoogrendementsketel, warmtekrachtkoppeling, zonnepanelen, led-verlichting in gezamenlijke ruimten, besparingssysteem voor verlichting door licht- of bewegingssensoren en/of dimregeling of energieprestatieverbetering van de bestaande lift.

Uit de Voorwaarden blijkt, dat aan het aangaan van een VvE Energiebespaarlening een zorgvuldige besluitvorming ten grondslag moet liggen. Daarbij moet niet alleen voldaan worden aan de wettelijke en reglementaire quorumeisen en stemverhoudingen maar moet ook duidelijk zijn, dat er wordt ingestemd met het besluit om als VvE een lening aan te gaan voor energiebesparende maatregelen waarbij de hoofdsom en condities van de lening zijn benoemd; voorts dat het aangaan van de lening leidt tot een verhoging/aanpassing van de maandelijkse voorschotbijdragen; voorts dat het besluit van de vergadering is aangenomen met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen als genoemd in het splitsingsreglement en tenslotte dat de leden van de VvE zijn voorzien van een korte beschrijving van de gevolgen van het aangaan van de lening door de VvE voor de leden van de VvE zelf. In de betreffende vergadering dienen bovendien de volgende aspecten aan bod te komen:

  • De eigenaars/bewoners dienen expliciet gewezen te worden op de mogelijkheid tot het inroepen van vernietiging van het besluit op de voet van artikel 5:130 lid 2 BW;
  • De eigenaars dienen expliciet gewezen te worden op het feit dat bij de besluitvorming van de VvE er geen rekening gehouden is met de individuele financiële situatie van elk afzonderlijk lid van de VvE;
  • De eigenaars dienen expliciet gewezen te worden op het feit dat hij of zij ingeval van wanbetaling door de VvE hoofdelijk aansprakelijk gesteld kan worden voor de restantschuld van de VvE Energiebespaarlening, een en ander gemaximeerd tot zijn of haar breukdeel.

In aansluiting op voorgaande aspecten zal het bestuur van de VvE de definitieve aanvraag voor de VvE Energiebespaarlening eerst bij SVn kunnen indienen, nadat de vernietigingstermijn van een maand is verstreken dan wel de vernietigingsprocedure in zijn geheel zal zijn afgerond.

Verdere informatie over de VvE Energiebespaarlening bij mrs. Norbert Rijssenbeek en Tom Gilsing of via de website: www.ikinvesteerslim.nl/VvE

Zuidplein flat
Lees ook

Buitengerechtelijke incassokosten; vereisten veertiendagenbrief

VvE’s die te maken hebben met eigenaren die hun periodieke (voorschot-)bijdragen niet voldoen, kunnen tevens aanspraak maken op buitengerechtelijke incassokosten. ...

Lees volledig bericht