Michel Elbers, 10 november 2021

De VvE en de kascommissie

Uit de wet volgt dat de financiële stukken van de VvE eerst moeten worden gecontroleerd en dat de vergadering van eigenaars pas daarna goedkeuring kan geven aan het door het bestuur gevoerde financiële beleid. Deze controle dient te worden uitgevoerd door:
1) de raad van commissarissen, of;
2) een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 BW, of;
3) een kascommissie.

 

Niet alleen in de wet, maar ook in artikel 58 lid 2 van het modelreglement 2006 en artikel 63.2 van het modelreglement 2017 zijn expliciete bepalingen opgenomen voor het benoemen van een kascommissie. De eerdere modelreglementen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie kennen dergelijke bepalingen niet. Dit neemt niet weg dat alle VvE’s op grond van het bepaalde in de wet een kascommissie kunnen of zelfs moeten benoemen.

Als een VvE geen raad van commissarissen heeft en ook geen accountantsverklaring met betrekking tot de financiële stukken van de VvE kan overleggen, dan is de VvE verplicht een kascommissie van tenminste twee personen te benoemen. De leden van de kascommissie mogen geen deel uitmaken van het bestuur.

In de praktijk bestaat discussie over de vraag of de leden van de kascommissie uitsluitend uit de eigenaars van de VvE mogen worden benoemd. De wet en de modelreglementen laten toe dat de vergadering niet-eigenaars van de VvE tot leden van de kascommissie benoemt. Ook in de literatuur wordt het standpunt ingenomen dat de wet geen beperkende voorschriften kent, die voorschrijven dat de leden van de kascommissie uitsluitend uit eigenaars van de VvE dienen te bestaan. Dit duidt er volgens ons kantoor op dat de leden van de kascommissie dus ook uit niet-eigenaars mogen bestaan. Er wordt echter wel anders over gedacht. Zo oordeelde de kantonrechter te Amsterdam in zijn vonnis van 5 november 2013 dat de VvE de leden van de kascommissie uit haar midden zou moeten benoemen. Er zijn ook auteurs die dit standpunt delen.

Uit de wet en de modelreglementen volgt dat het de taak van de kascommissie is om de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting van het bestuur te onderzoeken. Vervolgens dient de kascommissie verslag van haar bevindingen uit te brengen aan de vergadering van eigenaars. Dit verslag kan zowel mondeling als schriftelijk worden uitgebracht.

Aansluitend is het aan de vergadering van eigenaars om de jaarstukken van de VvE al dan niet goed te keuren. Indien de vergadering wenst af te wijken van de bevindingen van de kascommissie, dan zal dit door de vergadering gemotiveerd dienen te worden en zal dit in de notulen van de vergadering moeten worden vastgelegd.

Vragen over dit onderwerp? Neem contact op met mr. Michel Elbers.

Lees ook

Hinder door wijziging van de waterloop door VvE

Een eigenaar is in beginsel verplicht ervoor te zorgen dat geen water of vuilnis van zijn erf op een ander erf resp. in de goot van een ander erf komt. Wanneer dit...

Lees volledig bericht