flatgebouwen
, 3 juni 2016

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de VvE

In 2011 schreef ons kantoor het artikel ‘Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); een handicap voor VvE’s?’. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wmo per 1 januari 2015 is een aantal wetsartikelen veranderd. Een van die gewijzigde artikelen is artikel 2.3.7 Wmo.

Vóór 1 januari 2015 werd in artikel 7 lid 2 Wmo geregeld dat een financiële tegemoetkoming voor een woningaanpassing (bijvoorbeeld een traplift) werd verstrekt aan de eigenaar van de woning. Daarnaast bepaalde artikel 17 Woningwet dat de eigenaar van de woning van rechtswege verplicht was om de aanpassing aan de woning uit te voeren. In de praktijk betekende dit – samengevat – dat de VvE verplicht was om aanpassingen aan gemeenschappelijke gedeelten uit te (laten) voeren en hiervoor in sommige gevallen een tegemoetkoming van de gemeente kreeg.

In artikel 2.3.7 van de nieuwe Wmo is geregeld dat indien de gemeente heeft beslist tot verstrekking van een maatwerkvoorziening in de vorm van een (woning)aanpassing aan een woning waarvan de aanvrager niet zelf de eigenaar is, de gemeente dan wel de aanvrager, bevoegd is om zonder toestemming van de eigenaar van de woning, de (woning)aanpassing aan te (laten) brengen. In de praktijk kan dit dus betekenen dat de gemeente bevoegd is zonder toestemming van de VvE een (woning)aanpassing aan te (laten) brengen in of aan de gemeenschappelijke gedeelten. Uit lid 2 van artikel 2.3.7 Wmo volgt echter wel dat de gemeente de VvE moet horen, alvorens de gemeente de (woning)aanpassing aan (laat) brengen. De VvE kan vervolgens haar zienswijze met betrekking tot de (woning)aanpassing geven.

De inspraak van de VvE is echter beperkt tot het geven van haar zienswijze. Uit de toelichting op de Wmo volgt namelijk dat de gemeente de eigenaar slechts de gelegenheid moet bieden om een zienswijze te geven. Uit de Wmo volgt niet dat de gemeente gehouden is aan de gegeven zienswijze. Het staat de gemeente dan ook vrij om de zienswijze van de VvE naast zich neer te leggen.

Het is dus onjuist om te denken dat de VvE het (laten) plaatsen van een (woning)aanpassing in of aan de gemeenschappelijke gedeelten kan tegenhouden als de gemeente niet aan de wensen van de VvE tegemoet komt. De praktijk leert dat de VvE hoge kosten voor haar rekening kan krijgen als zij haar medewerking aan het (laten) plaatsen van de (woning)aanpassing weigert.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met Marloes Meijerink.

Lees ook

Wetswijziging appartementsrecht een stap dichterbij!

Op 30 mei 2016 is door de Koning aan de voorzitter van de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek  inclusief Memorie van ...

Lees volledig bericht