Anne Vermeulen-Jonkers, 18 maart 2020

Het coronavirus en de besluitvorming binnen de VvE

Het coronavirus houdt de gemoederen flink bezig. Zo ook binnen VvE’s. De meest gestelde vraag op dit moment is: wat zijn de juridische gevolgen als de vergadering van eigenaars wordt uitgesteld tot nader orde?

Die vraag wordt gesteld omdat in de meeste splitsingsreglementen is bepaald dat jaarlijks, binnen vijf of zes maanden na afloop van het boekjaar, een vergadering wordt gehouden, de  jaarvergadering. In deze vergadering legt het bestuur de jaarstukken ter vaststelling aan de vergadering over en brengt het bestuur in deze vergadering zijn jaarverslag uit.

In art. 49.1 Modelreglement 2017 is de mogelijkheid opgenomen die termijn te verlengen. De eerdere Modelreglementen kennen die mogelijkheid niet.

Een directe sanctie op het overschrijden van de in het splitsingsreglement opgenomen termijn is er niet. Een termijnoverschrijding op zich kán door een rechter als een overtreding van het reglement worden beschouwd, maar gezien de huidige bijzondere situatie zal een termijnoverschrijding te rechtvaardigen zijn.

Kan (verder) uitstel niet worden afgewacht en dient binnen een VvE een belangrijk besluit te worden genomen? Dan heeft de VvE mogelijkheden om besluiten te nemen zonder te vergaderen dan wel zonder de huidige richtlijnen van de Rijksoverheid te schenden. In de Modelreglementen is bepaald dat met een besluit van de vergadering van eigenaars gelijk staat een voorstel, waarmee álle stemgerechtigden schriftelijk hebben ingestemd. Er kunnen dus ook buiten een vergadering van eigenaars om, besluiten tot stand komen. Met name bij VvE’s met een klein aantal leden kan dit uitkomst bieden.

Daarnaast kan er voor worden gekozen om de bestuursleden en/of enkele van de eigenaars te machtigen om te stemmen tijdens de vergadering van eigenaars. Dan hoeft slechts een heel beperkt aantal eigenaars fysiek te verschijnen. Ten aanzien van het aantal machtigingen per persoon en het afgeven van machtigingen aan het bestuur kunnen in het splitsingsreglement beperkingen zijn opgenomen.

Het is aan het bestuur om te besluiten of zij de vergadering van eigenaars doorgang laat vinden. Hierbij dienen in ieder geval alle maatregelen die de Rijksoverheid heeft genomen in acht te worden genomen.

Voor vragen over het coronavirus en de gevolgen voor uw VvE kunt u contact opnemen met een van onze advocaten of juristen via info@rijssenbeek.nl

Lees ook

VvE besluit na 25 jaar om onjuiste begroting aan te pakken

In een @Rijssenbeek begin dit jaar hebben wij u geïnformeerd over de situatie waarbij een afwijkende kostenverdeling is opgenomen in het splitsingsreglement ten aa...

Lees volledig bericht