Rein Simonse, 9 september 2022

Het incassomandaat binnen de VvE

De incasso-afdeling van Rijssenbeek Advocaten merkt steeds vaker dat leden van VvE’s het ontbreken van een incassomandaat van het bestuur van de VvE als verweer in incassoprocedures opvoeren. Het bestuur van de VvE heeft in de regel namelijk de machtiging nodig van de vergadering van eigenaars voor het opstarten en voeren van een gerechtelijke procedure. Als VvE is het dus zaak om – bij voorkeur – jaarlijks op de vergadering van eigenaars een vergaderbesluit te nemen waarbij het bestuur van de VvE wordt gemachtigd voor het nemen van de noodzakelijke incasso-maatregelen. Verder verdient het aanbeveling om het incassomandaat op te nemen in het Huishoudelijk Reglement. Dan zijn alle (nieuwe) leden hiervan op de hoogte.

Als er geen goed incassomandaat is, loopt de VVE in een gerechtelijke procedure het risico dat de vorderingen niet worden toegewezen. De reeds gemaakte proceskosten komen in dat geval voor rekening en risico van de VvE.

Onderstaand treft u een voorbeeld van een goed incassomandaat:

“De Vergadering van Eigenaars machtigt het bestuur/de bestuurder om na verzending van twee vergeefse herinneringsbrieven vorderingen uit hoofde van niet-betaalde (voorschot)bijdragen en andere vorderingen ter incasso aan de incassoafdeling van Rijssenbeek Advocaten te Arnhem over te dragen en die buitengerechtelijke en gerechtelijke stappen (daaronder begrepen het eventueel instellen van hoger beroep) ter incasso van die vorderingen te zetten, die het bestuur/de bestuurder naar zijn oordeel nodig acht, voorts om namens de Vereniging van Eigenaars in rechte te verschijnen en tenslotte al datgene te doen, wat rechtens noodzakelijk is, waaronder het verstrekken van inlichtingen en het beproeven en het zo nodig tot stand brengen van een minnelijke regeling”.

Tijdens de Rijssenbeek VvE-dag op 3 november 2022 zal dit onderwerp in de workshop ‘Incasso’ nader worden besproken. Aanmelden kan via een e-mail aan events@rijssenbeek.nl. Meer informatie over de Rijssenbeek VvE-dag vindt u op https://www.rijssenbeek.nl/opleidingsdag/.

Voor verdere vragen over incasso zaken kunt u contact opnemen met Bianca Klein Bleumink en/of Glen Stokman.

Lees ook

De op-, aan-, onder- of bijbouw binnen een VvE

De modelreglementen bevatten een bepaling dat appartementseigenaars toestemming nodig hebben van de vergadering voor het plaatsen van een op-, aan-, onder- of bijb...

Lees volledig bericht