Appartementen meerdere verdiepingen
Anne Vermeulen-Jonkers, 4 oktober 2016

Het net rond Airbnb/short stay sluit zich

Op 13 september 2016 oordeelde  het gerechtshof Amsterdam dat recreatieve verhuur waaronder kortdurende verhuur aan toeristen in strijd is met de  bestemming ‘particulier woongebruik’.  Het gerechtshof hecht daarbij onder meer waarde aan de rechtszekerheid die vergt dat bij de uitleg van de akte van splitsing slechts acht mag worden geslagen op de gegevens die voor derden uit of aan de hand van de in de openbare registers ingeschreven splitsingsstukken kenbaar zijn. In het verlengde daarvan oordeelt het gerechtshof dat bij die uitleg het geldende bestemmingsplan of andere publiekrechtelijke regelingen niet van betekenis zijn. Dit omdat naar die bepalingen in de akte van splitsing niet is verwezen. Ook wordt door het gerechtshof geen rekening gehouden met het feit dat in onderhavige kwestie reeds sinds 1998, op het moment van oplevering van de eerste appartementen, recreatieve verhuur plaatsvond en daartegen door de VvE nooit is opgetreden.

De term ‘particulier woongebruik’ veronderstelt een zekere mate van bestendigheid, dat de woning wordt gebruik als privéwoning, hetzij als eerste, hetzij als tweede woning. Toeristen wonen niet, maar verblijven slechts tijdelijk in de door hen gehuurde ruimte. In dat kader wordt tevens geoordeeld dat het tekenen van een gebruikersverklaring slechts zin heeft als bij overtreding ook tegen de betreffende gebruiker kan worden opgetreden. Een toerist zal doorgaans korter aanwezig zijn dan de maand die hem op grond van artikel 29 MR 1992 moet worden gegund om zijn leven te beteren, aldus het gerechtshof.

Met deze uitspraak houdt het gerechtshof Amsterdam zich vast aan de eerder door haar uitgezette lijn. In september 2013 is door het gerechtshof Amsterdam eveneens geoordeeld dat onder de bestemming ‘woning’ expliciet niet verstaan wordt het voor korte tijd tegen betaling in gebruik geven van een appartement aan toeristen. Op grond van deze twee uitspraken kan dus worden geconcludeerd dat in het geval de bestemming ‘woning’ betreft, short-stay/Airbnb, niet is toegestaan.

Hoewel de rechtspraak op dit punt nog niet vast en eenduidig is, sluit het net zich langzaam waardoor VvE’s meer handvatten hebben om op te treden tegen bed & breakfast/short stay activiteiten.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze @Rijssenbeek neemt u dan contact op met mr. Anne Vermeulen-Jonkers.

Zuidplein flat
Lees ook

Methode-Vink ook van toepassing op levering water!

Bij VvE’s met één gemeenschappelijke (hoofd)aansluiting voor het hele gebouw is de VvE in beginsel gehouden de meterstand door te geven aan de leverancier. Het is ...

Lees volledig bericht