Laurine van Gemert, 19 oktober 2018

Inzage in administratie VvE kan ook digitaal

Reeds eerder informeerden wij over de reikwijdte van het inzagerecht bij een VvE. Dat wordt tot uitdrukking gebracht in de artikelen 40 lid 6 MR 1973, 41 lid 6 MR 1983 en MR 1992 en 58 MR 2017. In de @rijssenbeek van 3 mei 2017 bespraken we de uitspraak van Rechtbank Noord-Holland waarin werd geoordeeld dat het inzagerecht niet alomvattend is maar dat het aan het bestuur is telkens een afweging te maken welke informatie zij in welke vorm verstrekt. Het verlenen van onbeperkte inzage zou het effectief bestuur van de VvE namelijk kunnen belemmeren. In de @rijssenbeek van 25 april 2014 wezen wij op een arrest van het Gerechtshof Amsterdam waarin werd geoordeeld dat het bestuur op grond van de artikelen over het inzagerecht gehouden is inlichtingen en inzage te verstrekken, maar dat zij niet hoeft over te gaan tot het verstrekken van kopieën van de administratie.

Door Rechtbank Rotterdam werd recentelijk geoordeeld dat het van toepassing zijnde artikel niet verplicht tot het verschaffen van inzage in de fysieke bescheiden, maar dat het ook toestaat dat langs digitale weg inzage wordt verstrekt in de op de administratie en het beheer betrekking hebbende documenten. Bij gerede twijfel over deze digitaal verstrekte informatie, zal in redelijkheid wel van het bestuur kunnen worden verwacht dat (alsnog) inzage in de onderliggende fysieke bescheiden wordt verstrekt. Het is dan wel aan de betreffende eigenaar om exact aan te geven welke stukken er in de digitale omgeving zouden ontbreken of niet in te zien zijn. Omdat in deze zaak de betreffende eigenaar niet had aangegeven welke stukken in de digitale omgeving niet in te zien waren of zouden ontbreken, oordeelde de rechter dat de VvE aan haar verplichtingen tot het geven van inzage in de administratie had voldaan.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. Esther van Riet of Laurine van Gemert.

zonnepanelen
Lees ook

VvE’s willen het weten; wanneer treedt de gewijzigde warmtewet in werking?

De wet tot wijziging van de Warmtewet is op 3 juli 2018 aangenomen door de Eerste Kamer. De wet treedt echter pas in werking op een bij koninklijk besluit te bepal...

Lees volledig bericht