Skyscrapers
Rijssenbeek Advocaten, 16 februari 2018

Let op bij de verklaring aan de notaris bij overdracht van een appartement!

Zoals u in onze eerdere @Rijssenbeek heeft kunnen lezen, is per 1 januari 2018 de nieuwe Wet Verbetering functioneren VvE’s in werking getreden. Met de inwerkingtreding van deze wet is een belangrijke verplichting voor de VvE in het leven geroepen.

Bij de overdracht van een appartementsrecht dient het bestuur van de VvE op grond van artikel 5:122 BW aan de notaris opgave te doen van de bijdragen waarvoor de nieuwe eigenaar aansprakelijk is en van de omvang van het reservefonds van de vereniging. De nieuwe wet voegt hier aan toe dat de verklaring van het bestuur nu ook de schulden van de vereniging moet omvatten. De notaris dient er vervolgens voor te zorgen dat aan de akte van overdracht de door het bestuur afgegeven verklaring wordt gehecht.

De wetgever heeft met deze toevoeging beoogd de informatiepositie van de verkrijger voor wat betreft de financiële positie van de VvE te verbeteren. Voor de positie van de verkrijger is het goed om op de hoogte te worden gesteld van de schulden van de VvE. Hiermee kan hij een inschatting maken over de financiële positie van de VvE, en of het bijvoorbeeld waarschijnlijk is dat er binnenkort een storting moet worden gedaan in het reservefonds, of dat de VvE zal overwegen een lening aan te gaan.

Let wel, deze verplichting geldt voor alle situaties, ongeacht of de schulden voor of na 1 januari 2018 zijn ontstaan.

Indien daarnaast sprake is van een geldlening die na 1 januari 2018 is aangegaan door de VvE, dan geldt het volgende. De voormalig appartementseigenaar kan op grond van de nieuwe wet worden ontslagen uit zijn aansprakelijkheid voor die geldlening. Hiervoor is vereist dat aan de verkrijger opgave is gedaan van die schuld waarvoor de verkrijger op de dag van overdracht aansprakelijk is, wegens aangegane geldleningen. In dit specifieke geval dient hiervan dus eveneens opgave te worden gedaan bij de notaris. De verkrijger is voor wat betreft de aangegane leningen jegens derden niet verder aansprakelijk dan tot het bedrag dan uit de opgave blijkt.

 

Skyscrapers
Lees ook

Breedplaatvloeren aanwezig in het gebouw van de VvE? Laat het onderzoeken!

Op 27 mei 2017 is de in aanbouw zijnde parkeergarage op Eindhoven Airport ingestort. Als gevolg daarvan is een onderzoeksrapport gepubliceerd. Uit dit rapport volg...

Lees volledig bericht