Roy Besselink, 25 januari 2011

Nieuwe regels met betrekking tot incassokosten

Met ingang van 1 juli 2012 is nieuwe regelgeving in verband met de normering van de vergoeding van incassokosten in werking getreden. De regeling is te vinden in de nieuwe leden 4 en 5 van artikel 6:96 BW. Kort gezegd komt het erop neer, dat bij afzonderlijke algemene maatregel van bestuur nadere regels gesteld zullen worden voor de maximale hoogte van incassokosten. En voorts, dat deze vergoeding eerst zal zijn verschuldigd nadat de schuldenaar een aanmaning tot betaling binnen een termijn van 14 dagen heeft ontvangen en waarbij die incassokosten bij niet betalen in het vooruitzicht worden gesteld. Deze nieuwe regeling heeft voorts louter betrekking op natuurlijke personen.

De in de wet bedoelde algemene maatregel van bestuur is terug te vinden in het Besluit van 27 maart 2012. Dat Besluit is van toepassing op een uit overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom. De vraag is, of de verplichting om voorschotbijdragen aan de VvE te betalen, onder de werking van dit Besluit valt. Immers vloeit die verplichting niet uit een overeenkomst maar uit de wet voort. Naar het oordeel van ons kantoor kan voorlopig het Besluit niet op deze beperkte wijze worden gelezen. De wet schrijft immers voor, dat van de regels in dat besluit niet ten nadele van een natuurlijk persoon, dus van een lid van de VvE kan worden afgeweken. Met andere woorden: de VvE mag van haar leden geen hogere incassokosten vorderen dan de vergoeding die haar op basis van de in het Besluit genoemde percentages toekomt.

Nu de wet alsmede het Besluit nog maar van recente datum zijn en er nog geen rechterlijke uitspraken met betrekking tot dit onderwerp voorhanden zijn, is ons standpunt voorlopig. Uiteindelijk zal de rechter desgevraagd een definitief oordeel moeten geven. Zodra dat het geval is, zal ons kantoor nieuwe berichtgeving verzenden.

Mocht u tenslotte belangstelling hebben voor de hoogte van de percentages, die volgens het Besluit door de VvE in rekening mogen worden gebracht, vraagt u ons dat dan bij voorkeur per e-mail. De percentages zullen overigens ook op korte termijn op onze website zijn terug te vinden.

Lees ook

Het huishoudelijk reglement in de openbare registers

Artikel 59 lid 6 van het Modelsplitsingsreglement 2006 bepaalt: “Het bestuur is verplicht het huishoudelijk reglement en de wijzigingen daarvan te publiceren in de...

Lees volledig bericht