, 18 juli 2018

Overlast bij VvE’s door bomen en overhangende takken

Regelmatig vragen VvE’s ons advies met betrekking tot overlast door een boom op een naastgelegen erf. Wat zijn nu de mogelijkheden voor een VvE om tegen de eigenaar van die boom op te treden?

In beginsel is het niet toegestaan om binnen twee meter van de erfgrens bomen te hebben. Let wel, in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van een gemeente kan een kleinere afstand worden toegestaan.

In de praktijk komt het nogal eens voor dat bomen zich dichter bij de erfgrens bevinden dan de toegestane afstand. De VvE heeft op basis van de wet in ieder geval het recht om overhangende takken te verwijderen. De VvE moet de eigenaar van de boom wel eerst verzoeken om binnen een redelijke termijn zelf de takken te verwijderen. Daarnaast mag de VvE geen misbruik van haar bevoegdheid maken. Als teveel wordt gesnoeid kan de boom onherstelbaar beschadigd raken en kan de boom zelfs dood gaan. In dat geval kan de eigenaar van de boom de VvE mogelijk met succes aansprakelijk stellen voor de schade die zij daardoor lijdt.

Een boom die te dicht bij de erfgrens staat hoeft echter niet zonder meer door de eigenaar verwijderd te worden. De VvE moet aantonen dat zij belang heeft bij het verwijderen van de betreffende boom. Bomen kunnen uiteraard zorgen voor hinder, bijvoorbeeld door het wegnemen van (zon)licht of uitzicht en/of het vallen van bladeren. Dat sprake is van hinder betekent echter niet dat ook sprake is van onrechtmatige hinder.

De rechtbank Arnhem heeft in twee verschillende uitspraken aangegeven dat de aanwezigheid van bomen een algemeen belang dient. Om die reden moet terughoudend worden geoordeeld, indien gesteld wordt dat sprake is van hinder. Om de hinder als onrechtmatige hinder te beschouwen moet dus sprake zijn van zwaarwegende en buitenproportionele hinder. De rechtbank oordeelde daarbij dat de aard, de ernst en de duur van de hinder doorslaggevend zijn. Zo zal de hinder minder snel onrechtmatig zijn als het appartementencomplex in een bosrijke omgeving staat. Daarnaast heeft de VvE meer hinder te accepteren als de boom er eerder stond dan het appartementencomplex.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met Marloes Meijerink.

Lees ook

Overlast veroorzaakt door huurders; wat kan de VvE daartegen doen?

Binnen appartementencomplexen zijn overlastkwesties (helaas) aan de orde van de dag. In een eerdere @Rijssenbeek zijn we onder andere ingegaan op overlast door (ha...

Lees volledig bericht