Rijssenbeek Advocaten, 10 juli 2018

Overlast veroorzaakt door huurders; wat kan de VvE daartegen doen?

Binnen appartementencomplexen zijn overlastkwesties (helaas) aan de orde van de dag. In een eerdere @Rijssenbeek zijn we onder andere ingegaan op overlast door (harde) vloerbedekkingen en het eventueel direct aanspreken van huurders door de VvE op grond van het splitsingsreglement en/of het huishoudelijk reglement. De vraag die daarnaast speelt is of het mogelijk is voor een VvE om tegen een eigenaar (gerechtelijke) stappen te nemen, indien zijn huurders (ernstige) overlast veroorzaken.

In een uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 4 juli 2018 lijkt een bevestigend antwoord te worden gegeven. In deze zaak is geoordeeld dat de verhuurder van een appartement aansprakelijk is voor de (ernstige) geluidsoverlast die wordt veroorzaakt door zijn huurders tegenover andere eigenaars.

Zo is onder andere geoordeeld dat binnen een VvE een eigenaar/verhuurder onrechtmatig kan handelen jegens een andere eigenaar indien hij nalaat adequate maatregelen te nemen als zijn huurders overlast veroorzaken. Nu door de overlast ondervindende eigenaar is aangetoond dat sprake is van onrechtmatige hinder, de verhuurder de overlast niet heeft betwist en de verhuurder slechts in algemene zin heeft getracht de overlast te voorkomen, wordt geoordeeld dat de eigenaar/verhuurder onrechtmatig handelt jegens de overige eigenaren door het toebrengen van onrechtmatige hinder door geluidoverlast. Het veroorzaken van overlast door de huurders wordt, gezien de mate en de duur van de overlast, in dit geval toegerekend aan de verhuurder.

Deze uitspraak ligt op één lijn met een uitspraak van de rechtbank Overijssel van 14 maart 2018, waarbij is geoordeeld dat een verhuurder op grond van hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt, jegens omwonenden een verplichting kan hebben alles te doen wat in zijn vermogen ligt om overlast de beëindigen.

Kortom, uit bovenstaande uitspraken lijkt te volgen dat het ‘makkelijker’ wordt gemaakt voor VvE’s om eventuele (gerechtelijke) stappen te zetten tegen een eigenaar/verhuurder, indien sprake is van (ernstige) onrechtmatige hinder en de verhuurder (nog) geen adequate maatregelen heeft genomen.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met een van onze advocaten of juristen.

Lees ook

Nieuw modelreglement bij ondersplitsing appartementsrechten vastgesteld

Op 7 juni 2018 is het nieuwe modelreglement bij ondersplitsing in appartementsrechten 2018 ingeschreven in de openbare registers. Op grond van artikel 5:106 lid 3 ...

Lees volledig bericht