Preventief onderhoud toegestaan?

In een zaak die onlangs speelde bij de Rechtbank Midden-Nederland werd door een eigenaar verzocht het VvE-besluit tot vervanging van de hydrofoor te vernietigen.

De eigenaar in kwestie stelde dat het besluit in strijd was met de redelijkheid en billijkheid, omdat geen sprake was van noodzakelijke vernieuwing van de hydrofoor. De VvE heeft niet, aldus de eigenaar, door onafhankelijk deskundigen aangetoond dat de installatie niet naar behoren werkt en daarmee vervanging van de hydrofoor strikt noodzakelijk is. De VvE heeft vervolgens als verweer aangevoerd dat zij de nodige beoordelingsruimte heeft  bij het bepalen van het moment waarop tot vervanging of herstel wordt overgegaan. Verder heeft de VvE betoogd dat, met in achtneming van de redelijkheid en billijkheid, preventief onderhoud ook geoorloofd is. In deze zaak betrof het een hydrofoor van 14 jaar oud, waarbij in toenemende mate sprake was van capaciteitsverlies.

Bij de beoordeling van een vernietigingsverzoek moet de rechter een belangenafweging maken. Als criterium geldt daarbij of de VvE bij afweging van alle betrokken belangen in redelijkheid tot dat besluit heeft kunnen komen. Dit laat een zodanige marge dat in geval van tegenstrijdige belangen, niet gauw tot overschrijding kan worden geconcludeerd. Voorts is voor de toetsing van de redelijkheid van een besluit van belang de wettelijke verplichting die eigenaars jegens elkaar hebben om  het gebouw en de inrichting daarvan overeenkomstig de akte van splitsing in stand te houden.

Mede gezien deze verplichting, komt de kantonrechter in deze zaak tot het oordeel dat de VvE niet gehouden is om met het uitvoeren van onderhoud te wachten totdat de gemeenschappelijke zaken niet meer functioneren of in zodanige staat zijn komen te verkeren dat zich een gevaar verwezenlijkt, of daartoe een onmiddellijke dreiging bestaat door het uitstellen van onderhoud. De VvE heeft in het kader van een verantwoord beheer van de gemeenschappelijke zaken en gedeelten eveneens ruimte om te besluiten tot het laten uitvoeren van preventief onderhoud, zodat die zaken deugdelijk blijven functioneren en in deugdelijke staat blijven verkeren.

Kortom, een VvE heeft de nodige beoordelingsruimte bij het bepalen van het moment waarop tot vervanging of herstel wordt overgegaan.

De volledige tekst van de beschikking vindt u hier.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met mr. Marianne Schippers-van de Weerdhof.

Lees ook

Update nieuw model splitsings-reglement

Tijdens de vergadering van de Juristen Vereniging Appartementsrecht (JVA) van 12 november jl. heeft de Projectgroep van de Koninklijke Beroepsorganisatie voor het ...

Lees volledig bericht