Lara Hesseling, 30 januari 2011

Privé of gemeenschappelijk: splitsingstekening doorslaggevend

De Rechtbank ‘s-Gravenhage heeft op 7 november 2012, in de lijn van eerdere jurisprudentie, geoordeeld dat de splitsingstekening doorslaggevend is bij het antwoord op de vraag of een gedeelte van een in de splitsing betrokken registergoed voor uitsluitend privé gebruik of gemeenschappelijk gebruik dient. De overlegging van een bouwtekening waarop een andere situatie bij oplevering van het betreffende appartement is ingetekend, doet daar niet aan af.

Tussen een VvE en een appartementseigenaar bestaat een geschil over het gebruik door deze appartementseigenaar van een trap, een gang en een kast, alsmede een voorziening in de lift. Volgens de VvE blijkt uit de splitsingstekening duidelijk dat deze gedeelten tot de gemeenschappelijke gedeelten behoren. Ook de vergadering van eigenaars –die in geval van twijfel bevoegd is om te besluiten of een bepaald gedeelte al dan niet gemeenschappelijk is–  heeft aangegeven dat de betreffende gedeelten gemeenschappelijk zijn. De VvE is dan ook van mening dat het de appartementseigenaar niet is toegestaan om de betreffende gedeelten uitsluitend te gebruiken en vordert ontruiming van de trap, gang en kast, alsmede een aanpassing van een voorziening in de lift. De appartementseigenaar beroept zich in de procedure onder meer op een bouwtekening, waaruit volgens hem blijkt dat in de splitsingstekening ten onrechte bepaalde gedeelten niet als zijn privé gedeelten zijn ingetekend.

De vordering van de VvE wordt door de Rechtbank toegewezen. De eindbeslissing is gebaseerd op de juridische grondslag dat voor de vaststelling van het recht tot uitsluitend gebruik van een gedeelte van een in een splitsing betrokken registergoed bepalend is hetgeen daaromtrent is vastgelegd in de op die splitsing betrekking hebbende splitsingsstukken (HR 28 januari 2011, LJN BO5223). Voor elke betrokkene en elke opvolgende eigenaar is het immers van groot belang dat de splitsingsakte en de daarbij behorende tekening voldoen aan de wettelijke vereisten en dat de omvang van de rechten en verplichtingen van de appartementseigenaren daaruit kan worden gekend. Een afwijkende bouwtekening maakt dus geen verschil.

De volledige uitspraak is hier terug te vinden onder LJN: BY3313.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met mr. Lara Hesseling.

Lees ook

Tekortschieten aannemer onrechtmatig jegens opdrachtgever?

Tot voor kort was het uitgangspunt dat een onderaannemer voor door hem aan te rekenen gebreken in het werk nimmer aansprakelijk is jegens een opdrachtgever. Dit va...

Lees volledig bericht