Rijssenbeek Advocaten, 14 juli 2020

Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de VvE

Is de VvE bevoegd namens individuele eigenaren een gerechtelijke procedure te starten in verband met de vergoeding van schade, als die schade gelegen is in de privégedeelten? Hierover heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden recentelijk geoordeeld. Wat was er aan de hand?

Het appartementencomplex in onderhavige kwestie bestaat uit vier appartementsrechten. In twee van de appartementen is waterschade ontstaan. Daarnaast hebben de twee eigenaren vermogensschade (huurderving) geleden als gevolg van de waterschade.

Vast staat dat de waterschade het gevolg is van een gebrek in de dakgoot van het naastgelegen pand. Als gevolg van het gebrek aan de dakgoot slaat water door de gemeenschappelijke buitenmuren, de privégedeelten van de eigenaren in. In de gerechtelijke procedure vorderde de VvE – namens de twee individuele eigenaren – vergoeding van de schade van de eigenaar van het naastgelegen pand.

Op grond van artikel 5:126 lid 1 BW is de VvE slechts belast met het beheer en onderhoud van het appartementencomplex. Blijkens artikel 5:126 lid 5 BW kan de VvE binnen de grenzen van haar bevoegdheid de gezamenlijke eigenaren in en buiten rechte vertegenwoordigen. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de VvE geldt echter slechts voor het beheer van de gemeenschap, met uitzondering van de privégedeelten.

Omdat de waterschade had plaatsgevonden in de privégedeelten van de twee eigenaren en de VvE niet (althans niet op de juiste wijze) door de betreffende eigenaren was gemachtigd en de vordering tot schadevergoeding niet door de eigenaren aan de VvE was overgedragen, was het Hof van oordeel dat de VvE in deze kwestie geen grondslag voor haar vordering tot schadevergoeding had voor wat betreft de privé-gedeelten.

De les die uit dit arrest moet worden getrokken, is dan ook dat een VvE niet zonder meer de belangen van individuele leden kan behartigen.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met één van onze advocaten of juristen via info@rijssenbeek.nl

Lees ook

Kan een VvE schadevergoeding vorderen in strafprocedure?

Recentelijk heeft de rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan in een strafzaak. De verdachte werd vervolgd voor brandstichting in de toegangshal van een apparte...

Lees volledig bericht