Rein Simonse, 8 juni 2020

Verzoek vervangende machtiging tot benoeming bestuur of VvE beheerder

Op grond van art. 5:121 BW kan een appartementseigenaar, in alle gevallen waarin voor het verrichten van een handeling met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten en of de privégedeelten de medewerking of toestemming nodig is van de een of meer eigenaars, de VvE of een van de organen, de kantonrechter om een vervangende machtiging verzoeken.

De vraag is echter of een dergelijk verzoek zich ook leent voor een verzoek tot het mogen benoemen van een bestuur of een externe VvE-beheerder. Ook de rechtspraak is verdeeld over het antwoord op deze vraag.

Onlangs heeft de Rechtbank Den Haag bij beschikking van 27 mei 2020 een verzoek tot vervangende machtiging, om namens de VvE een VvE-beheerder te mogen benoemen, onder voorwaarden verleend. De rechtbank overwoog dat op grond van art. 5:121 BW een verzochte machtiging kan worden verleend, indien de toestemming zonder redelijke grond is geweigerd. De vraag of een vervangende machtiging in de zin van art. 5:121 BW zich wel leent voor een verzoek om een VvE-beheerder te mogen benoemen, is door de rechtbank niet behandeld. Nu verweerder geen redelijke grond tot weigering had aangevoerd, heeft de kantonrechter de vervangende machtiging verleend.

In een eerdere beschikking van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 6 april 2017 (niet gepubliceerd) werd daarentegen geoordeeld, dat het inschakelen van een extern beheerder door de VvE, geen handeling is met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten of de privégedeelten van het gebouw, maar betrekking heeft op het functioneren van de VvE als zodanig. De rechtbank oordeelde dan ook dat een verzoek, als bedoeld in art. 5:121 BW, zich niet leent voor een verzoek om een VvE-beheerder te mogen benoemen.

Kortom, de rechtspraak is wat dit betreft verdeeld. Gelet op de tekst van art. 5:121 BW lijkt de conclusie te moeten zijn, dat een vervangende machtiging als bedoeld in art. 5:121 BW uitsluitend kan worden verleend voor feitelijke of rechtshandelingen met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten of de privégedeelten en derhalve niet voor bijvoorbeeld benoeming van een bestuur of VvE-beheerder. Dergelijke verzoeken zien namelijk op het functioneren van de VvE als zodanig. Uiteindelijk is het aan de rechter(s) om hierover verder te oordelen.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. Rein Simonse.

Lees ook

Maak gebruik van de (juiste) gerechtelijke procedure bij besluit VvE!

Binnen VvE’s ontstaan regelmatig discussies over besluiten en de uitvoering daarvan. Op de vergadering van eigenaars vindt de beraadslaging en discussie plaats. Da...

Lees volledig bericht