meetlint
Rijssenbeek Advocaten, 20 februari 2018

Meting woonoppervlak woningen en appartementen

NVM-Makelaars zijn verplicht in de verkoopinformatie de netto-woonoppervlakte van een woning te vermelden of daarin uitdrukkelijk te vermelden dat een andere meetmethode is gevolgd. Dit volgt uit de ‘Meetinstructie bepalen gebruiksoppervlakte woningen volgens NEN 2580′. Onlangs heeft de Hoge Raad zich gebogen over een zaak waarbij kopers van een woning de verkoopmakelaar aansprakelijk hadden gesteld wegens het niet hanteren van de Meetinstructie bij de vermelding van de oppervlakte van de woning in de verkoopbrochure, te weten een verschil van 9 m2 op een netto-woonoppervlakte van 71 m2.

Kopers hebben het verschil gevorderd tussen de aankoopprijs van de woning in 2010 en de verkoopprijs in 2014. Het Gerechtshof heeft de vordering toegewezen, zij het tot een lager bedrag omdat woonoppervlakte niet de enige van belang zijnde factor is in een prijsbepaling.

De makelaar gaat in cassatie. De Hoge Raad wijst er op dat de Meetinstructie strekt tot bescherming van de belangen van aspirant-kopers. Zij mogen er in beginsel vanuit gaan dat de vermelde oppervlakte is gemeten met inachtneming van de Meetinstructie en dus overeenkomt met het netto woonoppervlak van de woning. Dat kan anders zijn indien:

1. De aspirant-koper uit verklaringen of gedragingen van de zijde van de verkopend makelaar, heeft moeten begrijpen dat de in de verkoopinformatie vermelde oppervlakte van de woning volgens een andere methode dan de door de Meetinstructie voorgeschreven methode is gemeten, of
2. Indien de omstandigheden van het geval de koper op een andere manier aanleiding hadden moeten geven tot twijfel over de juistheid van de opgegeven oppervlakte. De Hoge Raad verwerpt het beroep van de makelaar en daarmee wordt de beslissing van het Gerechtshof in stand gelaten.

Uit deze uitspraak blijkt dat het tot de taak van de makelaar behoort de juiste gebruiksoppervlakte weer te geven omdat die gegevens voor aspirant-kopers van essentieel belang kunnen zijn. Wanneer een makelaar de Meetinstructie – die ook geldt voor de verkoop van appartementen – niet naleeft, kan de makelaar aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de koper lijdt.

Voor vragen of opmerkingen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. Roy Besselink.

Skyscrapers
Lees ook

Let op bij de verklaring aan de notaris bij overdracht van een appartement!

Zoals u in onze eerdere @Rijssenbeek heeft kunnen lezen, is per 1 januari 2018 de nieuwe Wet Verbetering functioneren VvE’s in werking getreden. Met de inwerkingtr...

Lees volledig bericht